Roger Delin

Ordförande informerar.

Ordförande i ST-Pendeln informerar

Vi på ST Pendeln har inte skrivit på någon uppgörelse att ta bort körlärare tillägget på 260 kr per elev/tur och vi är mycket kritiska till att alla tvingas bli körlärare mot sin vilja. Vi har alltid stått för att det ska vara på frivillig basis med engagerade och motiverade körlärare som ger ett positivt intryck till eleven att vara lokförare på MTR. Nu så har vi ett klimat med att lokförare vantrivs för att de blir påtvingade körlärarrollen och som nu tyvärr säger upp sig, vi tycker att MTR borde satsa på att behålla sina lokförare och förbättra arbetsmiljön. En bra början på det är att låta de LF som inte är bekväma med att vara körlärare ska slippa det.  

 

Vi tycker det är anmärkningsvärt att MTR som har en ansträngd ekonomi och där man räknar på öret på den senaste månadslönen i årets lönerevision väljer att lägga ut påtvingade elevturer på ST medlemmar, när MTR får betala för varje elev tur på en ST medlem när man redan har ett avtal med Seko Lok som borde täcka upp alla nya elever och samtidigt spara in en massa pengar.  

 

Vi uppskattar er LF som vill vara körlärare och ni gör ett bra arbete varje dag, så att vi kan få in fler kollegor. Vill man som lokförare ha fler elever eller mer elevturer så ska man kontakta sin GC.

 

Du som lokförare är alltid ansvarig för tågets säkra framförande och känner du att du inte vill släppa ifrån dig kontrollen med att lämna över körspakarna till en elev så ska du inte göra det. För att alla eventuella misstag som en elev gör, kommer alltid att landa i ditt knä med eventuella påföljder.

 

Vi på ST Pendeln anser att alla lokförare inte är lämpliga att vara körlärare av många olika skäl bland annat för att det kan vara väldigt påfrestande för rygg och knän etc. för att man behöver stå upp hela tiden för få en bra översikt och så har ju DÖS skärmarna inte förbättrat synfältet för LF, det kan även uppstå situationer där man blir distraherad, störd och tappar fokus och dessutom som det är nu är utbildningen av körlärare undermålig. Man har skurit ner utbildningen från två dagar till en dag, när man i stället skulle ha utökat den med två till tre dagar extra. En körlärare ska självklart få extra utbildning i pedagogik, TTJ och fordonskunskap samt extra stöd från Instruktörer vad gäller de nya förutsättningarna i PTU, utbildning i brand och evakuering. Dessutom bör det finnas en struktur på plats för överlämnande av elever mellan körlärare.

 

MTR anser att man har bedömt lämpligheten för de som ska bli körlärare? Det har inte genomförts någon bedömning vad vi känner till, utan MTR har ensidigt valt att alla ska vara körlärare när man har hamnat på slutsteget. Detta upplägg håller inte, anser vi på ST Pendeln och vi accepterar inte att kollegor blir tvingade att ta elever.

Vi är redo att ha en sittning med MTR och tillsammans med Seko Lok för att förhandla fram ett bättre upplägg som i grunden bygger på alla körlärare är dedikerade och motiverade så att eleven får ett helhjärtat bemötande som i sin tur ger en utbildning i världsklass i MTR:s anda.

 

Vi har även kontaktat våra jurister på Förbundet beträffande detta tvång om att vara körlärare. Här kommer deras svar:

” Det är förbundets juridiska bedömning att utgångspunkten är att det ligger inom arbetsskyldigheten att en erfaren lokförare ska kunna beordras att lära upp nya lokförare. Däremot om en enskild lokförare inte anser sig kunna göra det med hänvisning till att det inte är säkert anser vi att lokföraren kan vägra, det blir då ett individuellt ärende som vi får hantera som ett enskilt ärende när det uppkommer. Men lokförare kan till exempel inte vägra att genomgå utbildning för att bli körlärare. ”

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Roger Delin 

Ordförande ST Pendeln

 

Jon Holmberg 

Lokförare i styrelsen/skyddsombud

Möte med Trafikregionråd Anton Fendert (mp) den 20 juni 2023

 

Deltagare från Fackförbundet ST:

Tomas Oskarsson (Förbundssekreterare), Tomas Fröstberg (Ombudsman och Regionalt Skyddsombud) samt Roger Delin (Ordförande vid ST Pendeln)

En summering av mötet:

Vi stämde träff för att prata om upphandling av pendeltågen och även upplysa Anton Fendert om den rådande situationen som vi har idag. Vi tog även upp vikten av ett hållbart arbetsliv och klimat.

Vi började med att beröra frågan om upphandlingar och vad är vinsten med det? Vår uppfattning är att man inte bör göra någon upphandling. SL borde köra verksamheten i egen regi. Upphandlingar har inte lett till bättre verksamhet per krona, utan bara pressat personalen och deras villkor.

Om upphandlingar ändå ska göras?

Se till att de anställdas villkor tillgängliggörs för alla aktörer som är intresserade av att delta i upphandlingen. Aktörerna måste förstå det svenska partssystemet. De får gärna ta kontakt med oss. Säkerhetsfrågorna behöver få en högre prioritet. Det handlar om säkerhet i tre dimensioner: Medborgarnas och resenärernas säkerhet, Personalens säkerhet och även Säkerhetspolitiken. Vi måste säkerställa verksamhetens funktion även i krissituationer.

Följande punkter lyftes på mötet om den rådande situationen på pendeln!

Inställda möten och förhandlingar, Förhandlingsvägran, Dialogen mellan arbetsgivare och skyddsorganisationen, Lokförarfrågor, konceptet OTS, Rampservice, Omplaceringen av tågvärdar, Övertid, Järnvägsunderhåll, Felanmälningar mm.

-        Anton Fendert uttryckte ”en stor oro och tyckte att problematiken lät extremt allvarligt”.

-        Vår förhoppning är att Anton Fendert nu tar och lyfter detta med rätt part för åtgärd.

Efter denna korta sittning, så tackade Anton Fendert för ett bra och informativt möte.

 

Nu så vill jag passa på och önska er en trevlig Midsommar!

Roger Delin

Ordförande vid ST Pendeln

Hej medlemmar!

Fortsätter idag med mer info!

Jag hoppas att ni uppskattar och läser vår information som vi lägger upp på vår hemsida www.stpendeln.se

På hemsidan finns det mycket bra information om hur vår skyddsorganisation fungerar och hur de arbetar aktivt att motverka ensamarbete på pendeltåget. Vi på ST är väldigt väldigt drivande i frågan och har hela Förbundet som stöd och inte minst så har vi två fantastiska förbundsjurister som har skrivit till Anton Fendert och alla övriga politiker i Trafiknämnden. Det är ett brev på 9 sidor som är ett yttrande över WSP granskning av PTU projektet. (finns att läsa på vår hemsida)

Vi på ST Pendeln har även träffat många politiker i trafiknämnden de senaste månaderna, där vi informerar och berättar hur det är att arbeta på pendeln och konsekvenserna av detta PTU projekt samt hur våra resenärer drabbas.

Vi har bland annat träffat Anton Fendert (mp), Lina El Yafi (V), Anna Sehlin (V) och Samuel Stephan (SD).

För er kännedom så var det (V) och (SD) som röstade emot PTU projektet.

Det närmaste politikermöte i Region Stockholm som vi nu har inbokat är Anton Fendert (mp) och vi träffar honom den 20 juni.

 

Mvh

Roger Delin

Ordförande vid ST Pendeln

Hej medlemmar!

Vi är nu i en mycket hektisk period och vi har som mål att bli klar innan midsommar. Så här kommer en kort summering om vad vi står just nu.

Löneförhandlingar för ST Pendeln

Vi har nu haft tre möten med MTR och framfört våra yrkanden. Vi har framfört att våra lokförare förväntar sig en rejäl löneökning om de ska ha några kvar på pendeln, så vi la fram 55000kr på slutsteget. Löneförhandlingen är just nu inom ramen av märket som är 4,1%. Vi har en individgaranti på ST på 700kr. Vi har idag ännu inget protokoll påskrivet.

MTR:s ambition är att betala ut den retroaktiva delen på julilönen alt i september.

Ny information skickas ut när protokollet är påskrivet.

Lokförarnas hjärtefrågor är inte slutförhandlade avseende utbetalning av komptid, körlärare och värderingen av lokförarens nya lönesättning avseende de nya arbetsuppgifterna.

Tvist om FV dagar för lokförare år 2022

Vi hade ett möte om hur vi ska lösa frågan med MTR och vi har fört fram vårt krav och avvaktar svaret från arbetsgivaren. (Vi har framfört två alternativ, det första är att MTR ska omvandla 1 FV till 3 semesterdagar och alternativ två att omvandla 1 FV till 2 semesterdagar och att alla ST lok medlemmar får möjligheten att kunna sälja sina komptimmar)

Chefsförändringar på MTR

Petra Skogsdalen Nordgren har valt att lämna rollen som Head of Planning & Projects för uppdrag utanför Koncernen. Staffan Grönwald går in omgående som Vikarierande Head of Planning & Projects.

MBL§38 Chefstillsättning Vikarierande Head of Programs and operations development Olof Einarsson från konsultbolaget Nordic Interim.

OTS förhandlingar i schema

Nytt schema from 1 sept förhandlades idag. Schemat är utökat på 14 rader norra sidan och 14 rader på södra. Vi fick information om att i juli månad så har man ett ansträngt läge, men målet är att ha 4 bilar.

Uniformsrådet

På mötet den 31 maj så hade uniformsrådet samlats för att diskutera skor, skyddshandskar och sommarjacka och utökat samarbete mellan alla MTR bolag i uniformsfrågor. Nytt möte efter sommaren för att fortsätta arbetet.

 

Mvh

Roger Delin, Anette Johannisson

ST Pendeln

230328 – Årsmötet


Hej medlemmar!

Det var ett lyckat årsmöte med trevligt avslut på restaurang OUMMI senare på kvällen. Vi startade i vanlig ordning mötet och på stämman så röstades det enhälligt om en höjning på 10kr till sektion ST Pendeln, så det höjs från 29kr till 39kr.

Valberedningen hade ett förslag till årsstämman om att ha ett extra insatt årsmöte senaste den 30 september, detta pga. de stora omplaceringar som sker just nu på MTR, detta försvårar valet om att få en intakt styrelse i detta läge. Årsstämman biföll detta förslag enhälligt. Innebörden blir att kandidaterna kvarstår dock är vi öppna för att fler kan kandidera när man vet hur det kommer att se ut bland medarbetarna hos oss på pendeln senare under året, ny röstning kommer att utlysas.

Sittande styrelse med 6 ledamöter beslutades enhälligt av årsstämman att behålla sina poster tills det nya valet utlyses.

Med vänliga hälsningar 

Roger Delin


 Avstämningsmöte med MTR 

(Mycket av texten är densamma som från Rainer dock redigerad, så jag delar hans uppfattning från mötet, men lägger till text med egna ord.) 

MTRP ledning (VD, HR chef samt Trafikchef) kallade med kort varsel till ett avstämningsmöte med oss Ordförande i ST Pendeln, Seko Pendelklubben samt Seko Lok. Mötet var på ca 25 min och tillkom för att ge varandra input om PTU projektet. 

Mötet inledes av vår VD Joakim Sundh som summerade en kort sammanfattning om hur positivt tekniken har fungerat och att reduceringsplanen följs. Han nämnde även de kraftigt höjda sjukskrivningstalen samt att de har en pågående dialog med medarbetare som inte känner sig trygga med att framföra DÖS tåg. Det rör sig om ca 40 förare varav nu 15% av dessa har börjat köra utan tågvärd efter att ha fått stöttning. Joakim har uppfattningen att han ser en positiv framtid för pendelns förare. 

Han nämnde ingenting om hur våra lokförare mår och hur illa de har behandlats när de har efterfrågat mer adekvat utbildning samt ingenting om att lokförare har skickats hem utan lön. 

Sedan tog vår HR chef över ordet och berättade stolt om hur bra MTR har tagit hand om lokförare sedan tågen började gå utan tågvärdar med 50%. 

Därefter tog vår Trafikchef över och berättade hur lyhörda och närvarande cheferna hade varit sedan i onsdags. 

Sedan fick Kristoffer på Seko Lok ordet. 

Han påtalade att det finns ett antal punkter som behöver åtgärdas i PTU projektet. 

Han sa även att det var betydligt fler förare som nu mår dåligt än vad han själv hade trott. 

Detta har bland annat sin bakgrund i att många har fått dåliga erfarenheter av MTR bland annat när det gäller påtvingad övertid, avslag på ledighetsansökningar under de gångna sex åren och att det nu fick bägaren att rinna över när PTU-projektet kom i gång på allvar. 

Däremot var det hans åsikt att de flesta förare med rätt stöd i slutändan skulle klara av att köra tågen utan tågvärd. 

Kristoffer skulle inom kort lägga fram 5 punkter till cheferna på mötet med förslag till enkla åtgärder så att det inte behövde bli så mycket motstånd från lokförarna och samtliga chefer log och tackade för det och sade sig uppskatta detta. 

Det skulle vara högst intressant att få läsa om dessa 5 punkter om nu Seko lok vill dela med sig av dessa? 

Sedan fick Rainer på Seko Pendelklubben ordet. 

Rainer sa att han var imponerad av MTR chefers förmåga att vara fullständigt tondöva inför personalens och resenärernas upplevelser. Sedan lämnade han mötet då han skulle börja tjänstgöra på tåget. 

Sedan fick Roger på ST Pendeln ordet. 

Jag sa att jag delar Rainer uppfattning om hur de kan vara så tondöva inför personalens upplevelser och bemötandet från sina chefer. Jag tog även upp hur illa hanteringen av lokförare som har efterfrågat mer adekvat utbildning. Hur illa det är att skicka hem lokförare utan lön. Vi ska väl inte behöva lämna in tvisteframställan varje dag, som vi har gjort hitintills. Tog även upp att lokförare efterfrågar mer utbildning då de känner sig osäkra och vill verkligen ha mer praktisk utbildning och inte vägrar köra som ni verkar tro. HR chefen sa att hon vill ha namn på de som vill ha mer utbildning, så ska hon se till att hjälpa dem. 

Roger Delin Ordförande ST Pendeln 

 • Hej medlemmar!

  Vår gamla hemsida har ett flertal gånger blivit hackad. Efter många problem så håller vi nu på att bygga upp en ny hemsida. Det finns redan nu en hel del bra info upplagd där. Sidan kommer successivt att kompletteras med mer matnyttig information.

  Välkomna in redan idag och besök hemsidan som har ett helt nytt utseende.

  Adressen är samma som tidigare:www.stpendeln.se

  Och vår e-postadress är numera:kanslietstpendeln@gmail.com


  Med vänliga hälsningar

  Styrelsen ST Pendeln

Hur går det med trafiknämndens granskning?


Den 13 februari uppvaktades gruppledarna för S, C och MP i trafiknämnden av en delegation från pendeln. (Pendelklubben, Seko verkstad, Seko Loks skyddsombud samt "rörintemintågvärd"). En rapport från mötet har tidigare sammanställts.


I efterhand har vi som deltog på mötet försökt få svar på det som Anton Fendert och de andra politikerna inte kunde svara på. (Här har även ST:s skyddsombud varit delaktiga) Det gällde den s.k. tredjepartsgranskningen som utförs av konsultfirman WSP. Här ville vi veta om våra skyddsombud skulle bli delaktiga imed deras riskfrågeställningargranskningen av den ursprungliga utredningen som MTR gjorde inför starten av PTU-projektet? Vidare om vi överhuvudtaget skulle få ta del av granskningens innehåll och resultat?


Vad man kan konstatera är att trafikförvaltningen, på trafiknämndens uppdrag, har beställt en tredjepartsgranskning av en tidigare tredjepartsgranskning. Den första ”oberoende” tredjepartsgranskningen beställde MTR av konsultfirman RTV. Detta med syftet att kunna påvisa att utredningen som man hade gjort inför PTU-projektet var seriöst genomförd.


Men om utredningen var seriös kan man fråga sig varför MTR har påtvingats en ny granskning av den tidigare granskningen av den egna utredningen? Möjligen beror det på att det i PTU-projektet finns tveksamheter vad gäller bedömningen av hur säkerheten påverkas.


I brist på svar från Anton Fendert skrev vi direkt till konsultfirman WSP

.

I skrivelsen till WSPframhölls att synpunkterna från våra skyddsombud och fackliga behövde tas med. Detta utifrån användarperspektivet att det är vi som arbetar ombord på tågen som kan delge erfarenheter av vår egen arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Detsomi verklighetenhänder i trafiken är vad en seriös utredning måste ta hänsyn till.


Vi förmedlade att vistödjer oss på följande utredningar och dokumentationer:

·Banverket: Train-rapporten, 2000. L Kecklund

·Regeringsbeslut AV: Ensambemanning på SJ Regina, 2005.

·Regeringsbeslut AV: Ensambemanning på Citypendeln 2006.

·Banverket: Studie om evakuering av tåg 2009.

·MTO Säkerhet: Studie om evakuering 2012. S Pettersson

·Arbetsmiljöverkets utredning om hot och våld inom bland annat järnvägsbranschen, 2022.


Vi skrev att vi förväntade oss att WSP tog kontakt med våra skyddsombud och fackliga representanter för ett möte där vi hade för avsikt att framföra de brister som tidigare riskanalyser och tolkningar i olika dokument har kunnat påvisa. Att dessa inte har blivit tolkade och analyserade på ett sätt så att pendeltågstrafiken kan framföras på ett säkert sätt ur alla perspektiv.


Detta gällde bl.a:

·Behandling/diskriminering av funktionshindrade grupper (rullstolsburna, synsvaga m.fl.).

·Tiden från när något allvarligt inträffat, till hjälp av adekvat utbildad personal kommer till tåget. Detoavsett tågets placeringeller tid på dygnet.

·Tiden innan beslut tas om åtgärd av Fjtkl på Trafikverkets trafikledning då tåg stannat på linjen(värstascenariot4-spår och sth 200 km/h på spåret bredvid)och det inte går att komma i kontakt (inget svar via GSM-R systemet) med lokföraren (läs allvarligt sjuk eller olycka där lokföraren inte är talbar).


Svaret från en av cheferna på WSP blev:"Jag kan tyvärr inte diskutera eventuella uppdrag med utomstående utan att kunden önskar så. Så jag ber er att kontakta Trafikförvaltningen så får de meddela oss om, och på vilket sätt, ni kan bli involverade."


I och med detta framförde vi våra frågor och synpunkter till trafikförvaltningen. Här blev svaret:

"Syftet med granskningen är att tillse att MTR (järnvägsföretaget) har följt gällande regler och normer avseende riskbedömningar och hanteringar. Granskningens fokus ligger på säkerhetsrisker enligt CSM-RA, arbetsmiljörisker och risker för försämrad tillgänglighet för resenärer. Eftersom det är MTR som arbetsgivare och järnvägsföretag som har ansvaret för arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet är det MTR som tagit fram allt material och underlag som WSP behöver i granskningsprocessen.


Trafikförvaltningen har bedömt att det är av största vikt att WSP som en oberoende granskare förhåller sig objektiva i sin granskning varför varken MTR, trafikförvaltningen eller andra intressenter har varit inblandade i granskningen. Med anledning av detta ber vi er att vända er till MTR med era synpunkter."


Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra skyddsombud och vi som arbetar ombord på tågen inte kommer få ta del av eller medverka i granskningen av PTU-projektet. Det är MTR som avgör vad som ska granskas och ingen annan. Hur seriöst detta är behöver vi inte påpeka.


Vi kan utgå ifrån att WSP-granskningen redan är klar och att trafikförvaltningen, på trafiknämndens uppdrag, inom kort meddelar MTR om fortsättningen på PTU-projektet. Vi ska inte föregå detta men ska heller inte bli förvånade om MTR får grönt ljus och kan återuppta avvecklingen av tågvärdarna.


Vad politikerna, tjänstemännen och konsulterna inte kan bortse ifrån är verkligheten och vardagen i pendeltågstrafiken. Oberoende av vad beskedet än blir fortsätter vi att verka för ett stopp för planerna på ensamarbete, nermonterad säkerhet och försämrad arbetsmiljö. Vi fortsätter att värna om resenärernas trygghet och säkerhet och kräver att tågvärden blir kvar i hytten.Mvh

Roger Delin

0723653814