Ordförande informerar.


 Avstämningsmöte med MTR 

(Mycket av texten är densamma som från Rainer dock redigerad, så jag delar hans uppfattning från mötet, men lägger till text med egna ord.) 

MTRP ledning (VD, HR chef samt Trafikchef) kallade med kort varsel till ett avstämningsmöte med oss Ordförande i ST Pendeln, Seko Pendelklubben samt Seko Lok. Mötet var på ca 25 min och tillkom för att ge varandra input om PTU projektet. 

Mötet inledes av vår VD Joakim Sundh som summerade en kort sammanfattning om hur positivt tekniken har fungerat och att reduceringsplanen följs. Han nämnde även de kraftigt höjda sjukskrivningstalen samt att de har en pågående dialog med medarbetare som inte känner sig trygga med att framföra DÖS tåg. Det rör sig om ca 40 förare varav nu 15% av dessa har börjat köra utan tågvärd efter att ha fått stöttning. Joakim har uppfattningen att han ser en positiv framtid för pendelns förare. 

Han nämnde ingenting om hur våra lokförare mår och hur illa de har behandlats när de har efterfrågat mer adekvat utbildning samt ingenting om att lokförare har skickats hem utan lön. 

Sedan tog vår HR chef över ordet och berättade stolt om hur bra MTR har tagit hand om lokförare sedan tågen började gå utan tågvärdar med 50%. 

Därefter tog vår Trafikchef över och berättade hur lyhörda och närvarande cheferna hade varit sedan i onsdags. 

Sedan fick Kristoffer på Seko Lok ordet. 

Han påtalade att det finns ett antal punkter som behöver åtgärdas i PTU projektet. 

Han sa även att det var betydligt fler förare som nu mår dåligt än vad han själv hade trott. 

Detta har bland annat sin bakgrund i att många har fått dåliga erfarenheter av MTR bland annat när det gäller påtvingad övertid, avslag på ledighetsansökningar under de gångna sex åren och att det nu fick bägaren att rinna över när PTU-projektet kom i gång på allvar. 

Däremot var det hans åsikt att de flesta förare med rätt stöd i slutändan skulle klara av att köra tågen utan tågvärd. 

Kristoffer skulle inom kort lägga fram 5 punkter till cheferna på mötet med förslag till enkla åtgärder så att det inte behövde bli så mycket motstånd från lokförarna och samtliga chefer log och tackade för det och sade sig uppskatta detta. 

Det skulle vara högst intressant att få läsa om dessa 5 punkter om nu Seko lok vill dela med sig av dessa? 

Sedan fick Rainer på Seko Pendelklubben ordet. 

Rainer sa att han var imponerad av MTR chefers förmåga att vara fullständigt tondöva inför personalens och resenärernas upplevelser. Sedan lämnade han mötet då han skulle börja tjänstgöra på tåget. 

Sedan fick Roger på ST Pendeln ordet. 

Jag sa att jag delar Rainer uppfattning om hur de kan vara så tondöva inför personalens upplevelser och bemötandet från sina chefer. Jag tog även upp hur illa hanteringen av lokförare som har efterfrågat mer adekvat utbildning. Hur illa det är att skicka hem lokförare utan lön. Vi ska väl inte behöva lämna in tvisteframställan varje dag, som vi har gjort hitintills. Tog även upp att lokförare efterfrågar mer utbildning då de känner sig osäkra och vill verkligen ha mer praktisk utbildning och inte vägrar köra som ni verkar tro. HR chefen sa att hon vill ha namn på de som vill ha mer utbildning, så ska hon se till att hjälpa dem. 

Roger Delin Ordförande ST Pendeln 

 • Hej medlemmar!

  Vår gamla hemsida har ett flertal gånger blivit hackad. Efter många problem så håller vi nu på att bygga upp en ny hemsida. Det finns redan nu en hel del bra info upplagd där. Sidan kommer successivt att kompletteras med mer matnyttig information.

  Välkomna in redan idag och besök hemsidan som har ett helt nytt utseende.

  Adressen är samma som tidigare:www.stpendeln.se

  Och vår e-postadress är numera:kanslietstpendeln@gmail.com


  Med vänliga hälsningar

  Styrelsen ST Pendeln

Hur går det med trafiknämndens granskning?


Den 13 februari uppvaktades gruppledarna för S, C och MP i trafiknämnden av en delegation från pendeln. (Pendelklubben, Seko verkstad, Seko Loks skyddsombud samt "rörintemintågvärd"). En rapport från mötet har tidigare sammanställts.


I efterhand har vi som deltog på mötet försökt få svar på det som Anton Fendert och de andra politikerna inte kunde svara på. (Här har även ST:s skyddsombud varit delaktiga) Det gällde den s.k. tredjepartsgranskningen som utförs av konsultfirman WSP. Här ville vi veta om våra skyddsombud skulle bli delaktiga imed deras riskfrågeställningargranskningen av den ursprungliga utredningen som MTR gjorde inför starten av PTU-projektet? Vidare om vi överhuvudtaget skulle få ta del av granskningens innehåll och resultat?


Vad man kan konstatera är att trafikförvaltningen, på trafiknämndens uppdrag, har beställt en tredjepartsgranskning av en tidigare tredjepartsgranskning. Den första ”oberoende” tredjepartsgranskningen beställde MTR av konsultfirman RTV. Detta med syftet att kunna påvisa att utredningen som man hade gjort inför PTU-projektet var seriöst genomförd.


Men om utredningen var seriös kan man fråga sig varför MTR har påtvingats en ny granskning av den tidigare granskningen av den egna utredningen? Möjligen beror det på att det i PTU-projektet finns tveksamheter vad gäller bedömningen av hur säkerheten påverkas.


I brist på svar från Anton Fendert skrev vi direkt till konsultfirman WSP

.

I skrivelsen till WSPframhölls att synpunkterna från våra skyddsombud och fackliga behövde tas med. Detta utifrån användarperspektivet att det är vi som arbetar ombord på tågen som kan delge erfarenheter av vår egen arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Detsomi verklighetenhänder i trafiken är vad en seriös utredning måste ta hänsyn till.


Vi förmedlade att vistödjer oss på följande utredningar och dokumentationer:

·Banverket: Train-rapporten, 2000. L Kecklund

·Regeringsbeslut AV: Ensambemanning på SJ Regina, 2005.

·Regeringsbeslut AV: Ensambemanning på Citypendeln 2006.

·Banverket: Studie om evakuering av tåg 2009.

·MTO Säkerhet: Studie om evakuering 2012. S Pettersson

·Arbetsmiljöverkets utredning om hot och våld inom bland annat järnvägsbranschen, 2022.


Vi skrev att vi förväntade oss att WSP tog kontakt med våra skyddsombud och fackliga representanter för ett möte där vi hade för avsikt att framföra de brister som tidigare riskanalyser och tolkningar i olika dokument har kunnat påvisa. Att dessa inte har blivit tolkade och analyserade på ett sätt så att pendeltågstrafiken kan framföras på ett säkert sätt ur alla perspektiv.


Detta gällde bl.a:

·Behandling/diskriminering av funktionshindrade grupper (rullstolsburna, synsvaga m.fl.).

·Tiden från när något allvarligt inträffat, till hjälp av adekvat utbildad personal kommer till tåget. Detoavsett tågets placeringeller tid på dygnet.

·Tiden innan beslut tas om åtgärd av Fjtkl på Trafikverkets trafikledning då tåg stannat på linjen(värstascenariot4-spår och sth 200 km/h på spåret bredvid)och det inte går att komma i kontakt (inget svar via GSM-R systemet) med lokföraren (läs allvarligt sjuk eller olycka där lokföraren inte är talbar).


Svaret från en av cheferna på WSP blev:"Jag kan tyvärr inte diskutera eventuella uppdrag med utomstående utan att kunden önskar så. Så jag ber er att kontakta Trafikförvaltningen så får de meddela oss om, och på vilket sätt, ni kan bli involverade."


I och med detta framförde vi våra frågor och synpunkter till trafikförvaltningen. Här blev svaret:

"Syftet med granskningen är att tillse att MTR (järnvägsföretaget) har följt gällande regler och normer avseende riskbedömningar och hanteringar. Granskningens fokus ligger på säkerhetsrisker enligt CSM-RA, arbetsmiljörisker och risker för försämrad tillgänglighet för resenärer. Eftersom det är MTR som arbetsgivare och järnvägsföretag som har ansvaret för arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet är det MTR som tagit fram allt material och underlag som WSP behöver i granskningsprocessen.


Trafikförvaltningen har bedömt att det är av största vikt att WSP som en oberoende granskare förhåller sig objektiva i sin granskning varför varken MTR, trafikförvaltningen eller andra intressenter har varit inblandade i granskningen. Med anledning av detta ber vi er att vända er till MTR med era synpunkter."


Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra skyddsombud och vi som arbetar ombord på tågen inte kommer få ta del av eller medverka i granskningen av PTU-projektet. Det är MTR som avgör vad som ska granskas och ingen annan. Hur seriöst detta är behöver vi inte påpeka.


Vi kan utgå ifrån att WSP-granskningen redan är klar och att trafikförvaltningen, på trafiknämndens uppdrag, inom kort meddelar MTR om fortsättningen på PTU-projektet. Vi ska inte föregå detta men ska heller inte bli förvånade om MTR får grönt ljus och kan återuppta avvecklingen av tågvärdarna.


Vad politikerna, tjänstemännen och konsulterna inte kan bortse ifrån är verkligheten och vardagen i pendeltågstrafiken. Oberoende av vad beskedet än blir fortsätter vi att verka för ett stopp för planerna på ensamarbete, nermonterad säkerhet och försämrad arbetsmiljö. Vi fortsätter att värna om resenärernas trygghet och säkerhet och kräver att tågvärden blir kvar i hytten.Mvh

Roger Delin

0723653814