N Y H E T S A R K I V

Här samlar vi alla nyheter.

Hej medlemmar!


I en dryg vecka har nu pendeltrafiken framförts där hälften av trafiken körs utantågvärd.

Den 6/3, lades en 6 6a-begäran enligt Arbetsmiljölagen av huvudskyddsombud där man uppmanar arbetsgivaren att upphöra med ensambemanningen av pendeltågstrafiken. Frågan har därför gått över till hantering för skyddsorganisationen.


Från fackets sida så följer vi nu den utvecklingen, men hanteringen sköts strikt av skyddsorganisationen.

Vad vi förstår så har veckan som gått varit tuff. Utöver ensambemanning i delar av trafiken så har det rått personalbrist, parat med snökaos. Från fackets sida vill vi klargöra att vi inte uppmanar någon att sjukskriva sig som en protest gentemot MTR. Detta drabbar i första hand resenärerna, med tåginställningar. Det finns också en risk att detta kan få arbetsrättsliga konsekvenser för den enskilde, eller att vi anklagas för att använda otillåtna stridsåtgärder. Så än en gång vill vi säga att vi uppmanar ingen att sjukskriva sig.


Det vi däremot vill uppmana till är att man skriver ner och framför den oro man känner idag, och farhågor inför framtiden och skickar detta till sitt skyddsombud. Samt att man rapporterar alla incidenter och tillbud som kan kopplas till PTU och DÖS iCompass.


Vi från fackets sida tror på och värnar den svenska modellen. Förhandlingar med facken och samverkan med skyddsorganisationen är de medel vi ska använda för att nå framgång i vårt arbete med att värna våra medlemmar, och arbetstagarna på MTR.

Det är genom att visa, det vi alla vet, att en bra arbetsmiljö för oss som jobbar på pendeln är den bästa säkerhetsåtgärd som kan göras för resenären.


Styrelsen i ST pendeln

TÄNK PÅ ATT DU ÄR DITT EGNA SKYDDSOMBUD!

Valberedningen - Årsmöte

För Dig som vill läsa den så kallade trdje-parts-utredningen.(23 sidor)

Granskning av projektet Pendeltågens tekniska utveckling - med fokus på säkerhets-, arbetsmiljö- och resenärsrisker 

Utförd av WSP Adisory.

Maila; kanslietstpendeln@gmail.com så mailar vi den till dig.

För Dig som vill läsa Arbetsmiljöverkets Föreläggande med vite riktat till MTR. (9 sidor)

Maila;  kanslietstpendeln@gmail.com så mailar vi den till dig.

Tvisteframställan


2023-02-28


Fackförbundet ST påkallar tvisteförhandling för brott mot Arbetsmiljölagen. Vi anser att ni genom att inte involvera/utestänga skyddsombuden i/från den riskbedömning MTR genomfört och inlämnat till Arbetsmiljöverket som framgår av bilaga (se bilaga) hindrat skyddsombuden i strid med AML 6 kap 10 §och därmed även 3 § FML(Förtroendemannalagen).

Vi anser även att ni hindrat skyddsombuden genom att inte involvera/utestänga dem i/från sammanställningen (och processen kopplad till sammanställningen) av det utredningsmaterial MTR lämnat till konsultfirman WSP (se bilaga) som av Region Stockholm uppdragits att utreda frågan om tågvärdarna vid pendeltågen i Stockholms lokaltrafik.

De skyddsombud som vi anser direkta berörda är: Nuru Magram
Jon Holmberg

Vi yrkar därför skadestånd till förbundet och till berörda skyddsombud enligt ovan med belopp som senare kommer anges.

Vi påkallar lokal tvisteförhandling i ärendet och emotser förslag på tid och plats. Stockholm 2023-02-28
Fackförbundet ST

Christian Camitz
Ombudsman Förhandlingsenheten ST 070-2968001
christian.camitz@st.org