N Y H E T S A R K I V

Medlemsinformation den 31 mars 2023


Vi har fått mycket förfrågningar från lokförare och om vad som händer om du byter fackförbund. 

En av frågorna rör vad som gäller om förbundet ST väljer att ta ut medlemmar vid en eventuell strejk? 

Svaret från Förbundet - alla som blir registrerade medlemmar senast från 1 april ingår i samtliga förmåner som ST har såsom försäkringar, strejkkassa , övriga förmåner mm (du kan registrera dig under hela april månad med start 1 april).

Vad kostar medlemskapet hos ST?

  • 26 000 - 27 999kronor:    264 kronor 
  • 28 000kronor och uppåt: 280 kronor

Det tillkommer en sektionsavgift på 39 kr på månadsavgiften ovan.

Vad gäller med A-kassan?

Du som medlem väljer själv vilken A-kassa du vill tillhöra. ST:s A-kassa kostar 135 kr/månad.

Vad gäller vid 8 dagars sjukintyg som MTR kräver via Avonova?

Följande svar har vi för närvarande fått från vår ombudsman på förbundet ST;

-Medlemmar skickar in sina mejl till kanslietstpendeln@gmail.com som avser denna begäran från MTR. Dessa mejl kommer vi sedan vidarebefordra till vår ombudsman som i sin tur tar hand om dessa tills vidare medan vi väntar på instruktioner från chefsjuristen på förbundet ST.

Vad skiljer försäkringarna åt?

ST är ansluten till Folksam. För att på enklaste sätt se vad som skiljer sig åt-gå in på www.folksam.se klicka på ”medlem i förbund” för att kunna se skillnaden. Men en stor skillnad är inkomstförsäkringen.

Vår ombudsman på Förbundet ST, har av oss fått ett flertal punkter där MTR och vi på ST Pendeln inte är överens och har gått vidare centralt med detta (tvister). Efter påsk kommer Roger Delin ha ett avstämningsmöte med vår ombudsman angående dessa tvister och återkommer löpande med svar till er medlemmar.


Med vänliga hälsningar


Styrelsen ST Pendeln

Demonstration

Under onsdagen den 22 mars demonstrerade flera hundra personer utanför trafikkontoret på Kungsholmen. Det var ca 300 personer - så många som kom på en vanlig arbetsdag för att visa sitt missnöje och återigen göra sina röster hörda mot beslutet att ta bort tågvärdarna, - beslutet som kommer att påverka så många arbetsgrupper och inte minst våra resenärer!

ST Pendeln, Seko Pendelklubben, TJ, SRAT, Seko FM och våra fackklubbar på Verkstan som genom sitt samarbete bidrog med både det finansiella och sina talare till demonstrationen. 

Detta är ett gudomligt exempel på Samverkan mellan de olika fackklubbarna och det uppskattades oerhört av alla medlemmarna. 

Det trycktes både banderoller och flygblad med texten och de olika krav som vi ställer, dessa är följande.

Lek inte med säkerheten! 

Tågvärden kvar i hytten

Anständiga arbetsvillkor åt personalen på pendeln!

Stoppa personalflyktenBland de demonstrerande var lokförare Moa och Nisse från kampanjen "Rör inte min tågvärd" som har fått en enorm spridning på sociala medier, tidningar och även på TV, överlämnade Moa till Anton Fendert de 23578 namnunderskrifter som resultat av kampanjen. Dessa underskrifter påvisar åter hur många som stödjer kampanjen och fortsätter att göra det. Förutom Anton Fendert (MP) var även Kristoffer Tamsons (M) och Jens Sjöström (S) på plats.

 

Stämningen var härlig! Det skanderades jämnt "Vi vill ha tågvärdar kvar!" och "Rösta NEJ!" man fick känslan av en otrolig samhörighet!   

Många kom till tals! En av de spontana talare var Viktor Risling (S) som berättade om hur besviken han blev efter Socialdemokraternas svek mot väljarna och att han känner sig ledsen över dessa lögner för att vi användes som "röstboskap".  Han hade personligen stått på plattformarna och vädjat till resenärer att rösta rött och ville personligen be om ursäkt till alla tågvärdarna för det stora sveket. 

Även skyddsombuden från Bussarna och T-bana grep megafonen och uttalade sin frustration och oro inför förändringarna. De deklarerade att dem är med oss i kampen.

Representanter från Vänsterpartiet, Bevakningsbolaget, DHR (Delaktighet Handling Rörelsefrihet) och Rörelsehindrade Barn och Unga i Stockholm kom till tals för att berätta om sina erfarenheter och visa sitt stöd för vår kamp. De uttryckte en enorm besvikelse i och med att MTR har berövat dem sin rörelsefrihet i pendeltågstrafiken.

Om och om sa de detta är vår mänskliga rättighet att åka fritt!

Aktiviteten väckte ett stort intresse hos media och många journalister var på plats för att intervjua deltagarna för sina reportage.   

Demonstrationen var lyckad, vi gjorde återigen våra röster hörda, vi framförde våra åsikter till politikerna och nu kan ingen av dem ansvariga skylla på att de inte visste!

Nu är det viktigt att fortsätta hålla samman och att trycket från demonstrationen håller i sig 

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!!!

Till Trafiknämndens ledamöter(kopia tillmedia)


Den 13 februari hölls ett fullsattmöte i ABF-huset medanställda på pendeln i Stockholm ochett antal ledamöter iTrafiknämnden. Städare, tågvärdar, reparatörer, förare, driftledare ochstationsvärdar var på plats.


Vad som härtydligtframkom varde usla arbetsförhållandensom råderpå vår arbetsplats. EntreprenörenMTR har satt i system att utsättapersonalenför ständigt ökad arbets-belastning. På mötet vittnades det om stress, otrygghet, vidriga arbetsscheman, bristande utbildning, omfattande säkerhetsbrister, ökad vantrivsel och mycket annat.


MTR seringa problem, förutomdåden egna personalen. Vifackklubbarkandäremotvittna om en skrämmande nonchalanssom ärpåvägattraserahelapendeltågsverksamheten. Att ni politiskt ansvariga blundar för dettaärett svek mot personalensom försöker upprätthålla en fungerande och säker kollektivtrafik. Det är ett ännustörresvek motresenärernasom drabbas av upprepattågkaos och vilketär en direkt följd avnämndaförhållanden.


Vad kostar alla inställda, trasiga, försenade och överfyllda pendeltåg vårt samhälle?Vad ärden slutgiltigakostnaden för attnegligera säkerhetskraven, vilket Trafiknämnden gör om ni den 22 mars ger MTR tillåtelse att avveckla tågvärdarna föregen vinnings skull.

Vi fackliga organisationer på pendelnställer er i Trafiknämnden till svars. Vi kräver att Ni taransvar och garanterar att MTR upprätthåller anständiga arbetsvillkoroch fungerande trafik. Ni kan inte skylla på någon annan.Nibäransvaret förpersonalflykten då inga krav ställs på MTR.


Det är Ni som ska se tillattMTR uppfyller vad som krävs för att bedriva järnvägstrafik. Det gör man inte genom att sätta trasiga tåg i trafik och ersätta tågvärdarna med kameror. Och man gör det absolut inte genom att tillsätta en WSP-granskning av kameraprojektet som lovordar MTR:s egen utredning, som nu visar sig bygga på tekniska lösningar som inte finns.


Den 18 mars kl. 14.00 - 16.00arrangerar vi ettnytt möte i ABF-huset. Niärvälkomnahitför att ta del av ytterligare vittnesmål från personalen på pendeln!

Den 22 mars kl. 13.30är det vi som uppvaktar er tillsammans med våra kollegor.Detta i samband medTrafiknämndens möte. Vi kommer isällskap medhandikapporganisationer och vi förväntar oss att ni lyssnar på vad vi har att säga.

Vårt budskap är:

Anständiga arbetsvillkor!

Sätt stopp för personalflykten!

Säkerheten är ingen lek!

Tågvärden kvar i hytten!


ST Pendeln, TJ/SRAT, Seko Pendelklubb, Seko Verkstadsklubb, SekoFM,ST Verkstadsklubb

MTR:s svar på inlämnad begäran enl. arbetsmiljölagen

6 kap 6a§ daterat 6 mars 2023.


Här samlar vi alla nyheter.

Hej medlemmar!


I en dryg vecka har nu pendeltrafiken framförts där hälften av trafiken körs utantågvärd.

Den 6/3, lades en 6 6a-begäran enligt Arbetsmiljölagen av huvudskyddsombud där man uppmanar arbetsgivaren att upphöra med ensambemanningen av pendeltågstrafiken. Frågan har därför gått över till hantering för skyddsorganisationen.


Från fackets sida så följer vi nu den utvecklingen, men hanteringen sköts strikt av skyddsorganisationen.

Vad vi förstår så har veckan som gått varit tuff. Utöver ensambemanning i delar av trafiken så har det rått personalbrist, parat med snökaos. Från fackets sida vill vi klargöra att vi inte uppmanar någon att sjukskriva sig som en protest gentemot MTR. Detta drabbar i första hand resenärerna, med tåginställningar. Det finns också en risk att detta kan få arbetsrättsliga konsekvenser för den enskilde, eller att vi anklagas för att använda otillåtna stridsåtgärder. Så än en gång vill vi säga att vi uppmanar ingen att sjukskriva sig.


Det vi däremot vill uppmana till är att man skriver ner och framför den oro man känner idag, och farhågor inför framtiden och skickar detta till sitt skyddsombud. Samt att man rapporterar alla incidenter och tillbud som kan kopplas till PTU och DÖS iCompass.


Vi från fackets sida tror på och värnar den svenska modellen. Förhandlingar med facken och samverkan med skyddsorganisationen är de medel vi ska använda för att nå framgång i vårt arbete med att värna våra medlemmar, och arbetstagarna på MTR.

Det är genom att visa, det vi alla vet, att en bra arbetsmiljö för oss som jobbar på pendeln är den bästa säkerhetsåtgärd som kan göras för resenären.


Styrelsen i ST pendeln

TÄNK PÅ ATT DU ÄR DITT EGNA SKYDDSOMBUD!

Valberedningen - Årsmöte

För Dig som vill läsa den så kallade trdje-parts-utredningen.(23 sidor)

Granskning av projektet Pendeltågens tekniska utveckling - med fokus på säkerhets-, arbetsmiljö- och resenärsrisker 

Utförd av WSP Adisory.

Maila; kanslietstpendeln@gmail.com så mailar vi den till dig.

För Dig som vill läsa Arbetsmiljöverkets Föreläggande med vite riktat till MTR. (9 sidor)

Maila;  kanslietstpendeln@gmail.com så mailar vi den till dig.

Tvisteframställan


2023-02-28


Fackförbundet ST påkallar tvisteförhandling för brott mot Arbetsmiljölagen. Vi anser att ni genom att inte involvera/utestänga skyddsombuden i/från den riskbedömning MTR genomfört och inlämnat till Arbetsmiljöverket som framgår av bilaga (se bilaga) hindrat skyddsombuden i strid med AML 6 kap 10 §och därmed även 3 § FML(Förtroendemannalagen).

Vi anser även att ni hindrat skyddsombuden genom att inte involvera/utestänga dem i/från sammanställningen (och processen kopplad till sammanställningen) av det utredningsmaterial MTR lämnat till konsultfirman WSP (se bilaga) som av Region Stockholm uppdragits att utreda frågan om tågvärdarna vid pendeltågen i Stockholms lokaltrafik.

De skyddsombud som vi anser direkta berörda är: Nuru Magram
Jon Holmberg

Vi yrkar därför skadestånd till förbundet och till berörda skyddsombud enligt ovan med belopp som senare kommer anges.

Vi påkallar lokal tvisteförhandling i ärendet och emotser förslag på tid och plats. Stockholm 2023-02-28
Fackförbundet ST

Christian Camitz
Ombudsman Förhandlingsenheten ST 070-2968001
christian.camitz@st.org