Information från skyddsombuden

Av | 2017-11-17

Information från skyddsombuden 171117

Skyddsombuden har kontaktat områdeschef Kim Widegrip gällande omhändertagande av personal vid och efter olycka eller allvarlig händelse. Vi önskar ett möte med berörda
funktioner inom MTR för att i samverkan utveckla och säkerställa kvalitén av omhändertaganden.

Ombyggnaden av övre plan i Älvsjödepån skall snart påbörjas. Överliggningen kommer att flytta till nya rum som är planerade att ligga på övre plan, direkt till vänster efter hissen, det
vill säga i EmTrains nuvarande kontor. Ingen verksamhet skall bedrivas nattetid vilket medför att vi får en ostörd nattvila. Enligt MTR behövs det bara 7 rum på överliggningen. Då
T18 medför ett stort antal förändringar så undrar vi om det räcker med dessa rum. Vi har lyft frågan och bevakar utvecklingen.

MTR har tillsammans med skyddsombuden genomfört skyddsronder på Infra/lokaler och fordon. Gällande fordon så är hytterna generellt mycket smutsiga och flera armstöd är
trasiga. På X60B är ljudet vid kontroll av förarövervakningen för högt och flera enheter saknar dekaler. På X60 är flertalet av GSM-R telefonerna defekta och på båda fordonstyperna
är det flera reglage som är tröga. När det gäller Infra/Lokaler så vill vi fortfarande få bort X10-bryggorna samt de tavlor och skyltar som inte längre fyller någon funktion. På flera ställen är det stora problem med städningen. De vanligaste problemen är lampor som saknas eller är trasiga, avsaknaden av tåglägesmonitorer, dåligt skick på gångvägar till uppställningsplatserna, smutsiga signaler, dålig belysning vid klargöring på SCI, problem med lukt på personaltoaletten på SCI, slyröjning som inte har fungerat bra och utslitna möbler i flera av lokalerna. Vi har även
framfört att det är viktigt att vi får en toalett i Tungelsta då vi ska vända tåg där med start vid T18.

Som många av er vet, har vi skåpat en enkel enkät om psykosocial hälsa till samtliga åkande. Vi har blivit varse om att många kollegor mår dåligt, har ont i magen och är stressade. Det
har föranlett oss att försöka, på ett enkelt sätt, få en bild av den psykosociala arbetsmiljön. Vi hoppas på att så många som möjligt av er tar er tid att svara på den.
Angående T18 så har skyddsombuden i flertalet forum påtalat riskerna med baktunga nätter. All forskning påvisar att den kommande förändringen medför en större säkerhetsrisk. Vi
ställer oss frågande till att MTR inte tar frågan på större allvar då säkerheten prioriteras enligt dem…

/Skyddsombuden MTRP

Lämna ett svar