Information från Skyddet.

Av | 2017-04-07

-Infra.

Vi har under en längre tid framfört till MTR att vi behöver planera vårens skyddsronder på uppställningsplatser, gångvägar, lokaler mm. I måndags, 3:e April, så hade vi ett möte med Anders Nordin där vi framförde våra önskemål och krav på upplägg. Han var positivt inställd till vårt förslag på utformning och genomförande i arbetet gällande infrafrågor. Vår förhoppning är att MTR väljer att samverka i frågan och att vi även fortsättningsvis är överens. De preliminära datumen för skyddsronderna är 2-4 Maj. Om ni har uppmärksammat brister som ni vill att vi ska lägga särskilt fokus på under dessa dagar, så får ni gärna maila Cecilia Hansson, Johan Puka eller Elin Jakobson om detta. Vi vill givetvis än en gång påpeka vikten av att ni skriver rapporter. Tyvärr så är den nuvarande utformningen av rapporteringssystemet inte hanterbart för oss skyddsombud vilket gör att vi inte kan ta del av era rapporter. Vi inväntar fortfarande den utlovade utbildningen för skyddsombuden och förbättringen av rapporteringssystemet.

Vi har genomfört en riktad skyddsrond på Älvsjö bangård gällande verifiering av belysningen efter ombyggnaden. Både vi skyddsombud och representanter för MTR kom fram till att den tyvärr är undermålig. Ljusspridningen när två fordon står uppställda bredvid varandra är obefintlig under vagnskorgarna, vilket omöjliggör klargöring utan ficklampa. MTR har lovat att utarbeta en lösning.

Utbildning Citybanan

MTR hade från början intentionen att kombinera utbildningen med TTJ för förarna. Efter genomförd riskanalys med skyddsombuden så har de tänkt om och kommer istället att genomföra TTJ i höst, vilket vi är glada för. Vi är dock mindre glada över att förarna inte kommer att få möjlighet att köra i tunneln under utbildningen och få uppleva tvåskenssignaleringen samt att få en utförlig evakueringsutbildning anpassad för denna nya tunnel. Den 19:e April så genomför MTR en pilotutbildning där skyddsombuden kommer att vara representerade, vi hoppas att den visar sig vara tillräcklig och att vi efter det kan känna oss trygga i de kunskaper vi får.

Skyddskommitéer

MTR har påbörjat utformningen av arbetsmiljöarbetet. Det delas upp i tre olika skyddskommitéer, där MTR har bestämt, trots samtliga fackliga organisationers reservation, att lokförarna, tågvärdarna och stationsvärdarna endast får representeras av ett skyddsombud var per yrkesgrupp. Vår VD tog detta beslut utan att beakta våra synpunkter eller argument. Vår önskan är att vi skall representeras av minst två personer per yrkesgrupp. Vi anser att det ansvar som detta innebär inte kan falla på EN person, utan att man i detta läge behöver ett stöd. Det är skyddsombudens förhoppning att även MTR anser att samverkan och inte arbetsgivarbeslut är den bästa vägen framåt.

Skyddsrond trafik

Den 10:e April kommer skyddsombuden att träffa verkstadspersonal för att utarbeta ett protokoll inför den riktade skyddsronden på stolarna i X60 och X60A. Stoltillverkarna hade ett renoveringspaket färdigt i samarbete med Stockholmståg, men detta rann ut i sanden i och med övergången till MTR.

Skyddsombuden SEKO Lok Pendeln, ST Spårtrafik och SEKO Pendelklubben

Lämna ett svar