PTU projektets status enligt ST pendeln

Av | 2022-01-17

Bästa mottagare,

Vi på ST pendeln har mottagits av informationen att MTR ställer in våra möten i januari, rörande projektet PTU. Vi tycker det är tråkigt att det blev så och att personalen får fortsätta att gå i sin ovisshet om sin framtid på pendeln. Vi på ST vill tydliggöra vår ståndpunkt i detta projekt och vad vi anser om ensambemanning på pendeltåg.

Fackförbundet ST på MTR/Pendeln anser att förbudet som är beslutat av regeringen 20060406 fortfarande gäller med hänvisning till AML 6 kap 7 § 3 st. Fackförbundet ST uppmanar därför arbetsgivaren att om de har för avsikt att gå vidare med omorganisationen till följd av PTU-projektet att ta kontakt med Arbetsmiljöverket för att få klarhet i frågan. Om inte detta hörsammas kommer Fackförbundet ST omedelbart uppmana och stödja skyddsorganisationen att lägga ett skyddsstopp mot föreslagna ensambemanning vid pendeltrafiken med hänvisning till att det inte går att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö i projektets nuvarande utformning. För tydlighetens skull vill vi påpeka att förbudet från 2006 är lagakraftvunnet, och det finns inga intentioner att häva detta. Beslutet i Trafikförvaltningen Region Stockholm och förslaget om organisationsförändring strider mot gällande förbud utfärdat av regeringen.

Med vänliga hälsningar
Roger Delin
Ordförande vid ST pendeln
TEL: 0723653814

 


											

Lämna ett svar