POM – Personal omhändertagande

Av | 2017-12-21

Vi på ST pendeln har fått input från er kollegor att ni anser att POM är under all kritik. GC har en checklista för hur ett omhändertagande skall gå tillväga. Men de har tydligen bara fått en halvdags utbildning i krishantering. Så de försöker verkligen göra sitt bästa. Våra skyddsombud (ST samt Seko) har lagt in en arbetsmiljö åtgärd om just POM.

Här kommer några råd om hur ni skall göra, om ni skulle behöva råka utför något så att POM kommer ut till er.

  1. Ni ska tas ur tjänst (ni inte ens tillfrågas om ni orkar arbeta)
  2. Att ni ska känna er omhändertagna och känna förtroende för den som kommer ut.
  3. POM ska bära varselväst så ni kan känna igen dem.
  4. POM ska söka upp er och inte tvärtom.

En allvarlig händelse definieras i första hand av den egna upplevelsen. Om en medarbetare upplever en händelse som allvarlig, bedöms den som allvarlig ur ett omhändertagandeperspektiv.

Exempel på händelser kan som upplevas som allvarliga kan vara verbala hot, hotfulla beteenden, trakasserier, våldshandlingar, kränkningar av såväl sexuell som annan natur.

Allvarlig händelse definieras alltid som allvarlig vid händelser som person under tåg, allvarligt våld eller hot med vapen eller vapen liknande föremål. Vid dessa tillfällen ska omhändertagandeprogrammet alltid aktiveras.

Även tillbud kan leda till att omhändertaganderutinen aktiveras. Tillbud är en oönskad händelse som under andra omständigheter har kunnat leda till personskada. Det kan t ex vara att bevittna en olycka eller att det är obehöriga är på spåret.

Akut omhändertagande vid en allvarlig händelse tas hand om av tjänstgörande chef, arbetsledare, TL, YDL (Yttre driftledare) som först kommer till platsen. Denne bedömer tillsammans med den/de drabbade om den/de drabbade behöver tas ur tjänst. Ifall den/de drabbade behöver tas ur tjänst ska den/ de snarast tas till en lugn och ostörd plats för ett första samtal och eventuell kontakt med anhöriga.

Vid behov ser arbetsgivaren till att medarbetaren får medicinsk vård. Under de närmaste timmarna efter den allvarliga händelsen är det bra att ha någon närstående vid sin sida. Om den drabbade bedöms kunna åka hem ska tjänstgörande chef, arbetsledare, TL,YTL eller kollega hjälpa till att kontakta en anhörig eller vän så att den drabbade inte behöver vara ensam när denne kommer hem. När den drabbade känner sig mogen för hemfärd får denne skjuts hem av en utvald person hos arbetsgivaren.

 

 

Lämna ett svar