Brev från HSO skyddsombud på ST pendeln gällande Ensamarbete på pendeltåget

Av | 2021-06-15

Till Trafiknämndens beslutsfattare

 

År 2005 överklagade jag såsom huvudskyddsombud det faktum att man tillät lokförare framföra tåg i pendeltrafiken runt Stockholm ensamma. Detta är min inlaga från skrivelsen till Regeringskansliet. Som bekant biföll Sveriges Regering min framställan. Här nedan är vad jag skrev då. Om det har förändrats sedan dess är det till det sämre. X 10 finns inte kvar men X60 tycks också vara svårt att reparera. Skyddsorganisationens yttrande. Vi vidhåller vår ståndpunkt och hänvisar till vår tidigare inlaga. Sedan dess har dock uppdagats ytterligare som berör ordning och säkerhet. SL:s oförmåga att drifthålla de ITV anläggningar som finns monterade på fordon litt. X 10 är mycket bekymrande och visar tyvärr att SL in te kan eller vill ta problemet på allvar. Tragiska aktuella händelser som överfall och våldtäkter har ju även uppmärksammats av massmedia där polisen vid flera tillfällen tvingats konstatera att systemet inte fungerar. Det skall dock noteras att arbetet med att en kartläggning av förarnas arbetsmiljö vid Citypendeln enligt AFS 1993:2 har påbörjats och att Citypendeln visat en ökande förståelse för både våld och hot situationen som trafiksäkerheten. Tyvärr föreligger svårigheter med att anpassa det nya fordonet litt.

X 60 till den välkomna förbättringen av vår arbetsmiljö det skulle kunna innebära. Detta visar inte minst de inspektioner Arbetsmiljöverket genomfört. Ensamarbete på pendeltåg medför psykisk påfrestning för arbetstagaren. Förutom att det blir ett stort antal arbetsuppgifter för en enskild arbetstagare, så är ensamarbete i sig en extra psykisk belastning som kan öka risken för ohälsa och olycksfall. Vid kritiska situationer, som till exempel kan få allvarliga konsekvenser för andra människors säkerhet, ställs arbetstagaren inför oväntade avgöranden. Sådana onormala situationer, som inte hör till vardagligheterna i arbetet, upplevs olika, men vetskapen om att det kan inträffa innebär ofta en stark psykisk press. Detta faktum delas i ord av Arbetsmiljöverket som i sitt Verksamhetsprogram för 2004-2006 som prioriterar transport som en av sex branscher där problemen är särskilt stora. Man noterar: ”Belastningar, stress, trafikolyckor samt hot och våld utgör de största arbetsmiljöproblemen.” Vidare: ”Inom järnvägs- och kollektivtrafiken har tidigare monopolföretag brutits upp och verksamheten är nu utsatt för konkurrens. Detta har medfört pressade leveranstider och priser, vilket påverkar arbetsmiljön.

Vid upphandling tas inte tillräcklig hänsyn till personalens arbetsmiljö och arbetstider. Arbetspassen har blivit längre och möjligheterna till pauser försämrats. Det finns stora brister i samordningsansvaret vid transportterminaler. Inom branscherna finns också problem med brist på arbetskraft och svårigheter att rekrytera.” Att en bemanna lokaltågen runt Stockholm skulle förvärra vår arbetsmiljö och vår möjlighet att arbeta säkert enligt våra föreskrifter på ett påtagligt sätt. Att exempelvis ensidigt lägga arbetsbördan att kontrollera dörrfunktionen på föraren med hjälp av ny och i Sverige oprövad teknik är en felaktig väg att gå. Det torde dessutom vara bekant att skadegörelse och vandalisering förkommer i sådan omfattning att tillförlitligheten och tillgängligheten över tiden kan ifrågasättas. Det ansvar som idag delas mellan tågvärd och förare skulle således övertas av föraren ensam. Detta skulle innebära en mycket stor ökning av arbetsbelastningen som skulle kräva en ökad kognitiv belastning som i sin tur skulle medföra ökad trötthet, huvudvärk och andra liknande symptom. Detta i ett redan hårt belastat yrke med intermittent skiftarbete.

I Arbetsmiljöverkets INSPEKTIONSMEDDELANDE med betäckningen AIST 2004/4949 där fordon litt. X 60 granskas påtalas i mycket tydliga ordalag bl.a. under punkten 4, Luminansmätningar och synergonomi samt punkten 5, Granskning utifrån MMI och MTI-frågor stora brister vid fordonet X 60 som ju skall vara stommen i lokaltrafiken under mycket lång tid. Man har även bilagt ett PM och kommentarer av Dr Lena Kecklund, MTO-psykologi som var den som på Banverkets uppdrag genomförde TRAIN projektet. SL och Alstom har här ett mycket stort ansvar att agera i enlighet Arbetsmiljöverkets krav. Detta synes emellertid inte vara självklart enligt underhandsrapporter från SL som delgivits Citypendeln. I INSPEKTIONSMEDDELANDET påvisas att arbetsmiljön redan idag innebär mycket stora belastningar för föraren. Design av förarmiljön och förarnas mentala arbetsbelastning påpekas särskilt. Detta är alltså vetenskap. Att införa en ny dataskärm för kommande TCMS (ett beslutat all-europeiskt säkerhetssystem) och två nya dataskärmar skulle på ett mycket påtagligt vis ytterligare försämra ergonomin i hytten.

Arbetet i lokaltrafiken innebär även att hantera stora människoflöden under onormala förhållanden. En utrymning eller evakuering, en personolycka eller en ordnings situation som eskalerar till hot och våld situation är tyvärr inte ovanlig. Situationen med återkommande driftstörningar på grund av eftersatt underhåll av infrastrukturen är ett tråkigt faktum som torde kunna vidimeras av våra resenärer. Vetskapen att man är minst två på tåget gör situationen hanterbar om än påfrestande. Då vi trafikerar tre olika län torde de flesta förstå att ”särskilda utryckningsresurser, förstärkt bemanning på vissa stationer extra ombordpersonal vissa tider mm.” inte på något vis kan ersätta den trygghet som väl utbildad kollega utgör. Man kan fråga sig om alla inblandade har förstått avstånden och geografin vi trafikerar? Att trafikera statens spåranläggningar där dessa är som mest belastade innebär att onödiga stopp och fördröjningar kan få efterverkningar av nationell art. Att detta stopp skulle innebära att en lokförare ensam skulle behöva hantera en mycket svår situation med svår personskada är dessutom mycket olämplig och traumatisk. Med förstärkt övertygelse kräver vi således: att Citypendeln eller annan trafikoperatör förbjuds att tillämpa bestämmelser som gör att en lokförare i lokaltrafiken i Stockholm regelmässigt kan beordras att ensam framföra tåg för resande.

Med vänliga hälsningar

Mats Hanqvist / e.u. Huvudskyddsombud

 

Med vänliga hälsningar

Roger Delin

Ordförande vid ST pendeln

Samt styrelsen

Kansliet, ST Pendeln

Email: kansliet@stpendeln.se

Lämna ett svar