Beslutsprocesser

Av | 2021-06-17

När man fattar ett beslut måste man ta hänsyn till verkligheten. Historiskt, rådande och förutsättningar. Till hjälp för att processen skall ta hänsyn till detta skall skyddsombuden delta från början. Lagen heter Arbetsmiljölagen (1997:1160) och säger bland annat:

”Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall”

Som synes en omfattande formulering som man i fallet med att avlägsna tågvärdarna och därmed dubbelbemanningen från pendeltågen helt struntat i. I dag, den 17 juni, har fortfarande ingen Risk- och konsekvensbedömning genomförts. Själva beslutet togs som bekant den 15 juni. Givetvis har skyddsombuden tillsammans anmält detta för åtgärd till arbetsmiljöverket.

Då huvudskyddsombudet på ST överklagade 2005 Regeringsrätten biföll hemställan var trafiksituationen annorlunda. Som bilden visar har omfattningen av pendeltågstrafiken flerdubblats. Att ens inbilla sig att en ensam lokförare skall hantera detta är helt orimligt.

Med vänliga hälsningar

Skyddsombuden ST pendeln

 

 

Lämna ett svar