Avtalsrörelsen 2017

Av | 2017-03-22

De centrala avtalsförhandlingarna inom bransch spårtrafik är igång. Följ avtalsrörelsen på https://st.org/forhandlingarna-pa-bransch-spartrafik. Förbundet har lämnat in följande yrkanden till Almega:

 

Yrkande Almega Bransch Spårtrafik 2017

Löner

Fackförbundet STs utgångspunkt för avtalskraven är en ettårig avtalsperiod och där löneutrymmet ska vara i paritet med branschen och andra delar av arbetsmarknaden.

Utrymmet ska vara ett lägstautrymme som beräknas i procent och krontal. Om lokala parter inte kommer överens om annat ska varje medlem i Fackförbundet ST ha en minsta garanterad löneutveckling á 400 kr i månaden. Den garanterade löneutvecklingen ska ske på bruttolön, före skatt.

Löneprocessen behöver utvecklas så att osakliga skillnader i tillämpning och utfall mellan individuella löner och tarifflöner inte uppstår.

Åtgärder för att eliminera osaklighet i lönesättningen ska inte belasta löneöversynsutrymmet.

 

Arbetsmiljö

Överenskommelse ska träffas om att säkerställa att implementering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk- och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt förbättrad rehabiliteringsprocess har omhändertagits på arbetsplatserna.

Hot och våld

I verksamheter där det finns en förhöjd risk för förekomsten av hot- och våldssituationer ska det ske en särskild riskbedömning för att säkerställa arbetstagarnas säkerhet. Det ska eftersträvas att arbetet anordnas så att ensamarbete minimeras.

Arbetstider

Dagens anställda utsätts för stor stress och starka påfrestningar på grund av omfattande nedskärningar och andra besparingsåtgärder. Det finns idag undersökningar och statistik som visar på att risken för stressrelaterade sjukdomar ökar.

I strävan mot en förbättrad arbetsmiljö behöver tillämpningen av arbetstidsregleringarna belysas med fokus på återhämtning samt möjligheterna att kombinera arbetsliv och fritid. Vid planering av arbetstidens förläggning bör även kringliggande aspekter beaktas som kan ha betydelse för god arbetsmiljö och arbetstagarnas hälsa som till exempel framförhållning, restid, viloperioder etc.

 

Allmänna anställningsvillkor

Arbetstid

19-05

Med allt stramare bemanning tenderar schemaläggningen att inte följa avtalets intentioner. Med bakgrund av detta finner ST att det finns anledning att påtala vikten av att fridagarna lämnas skyddade. I allt för stor omfattning förbiser lokala arbetsgivare denna regel varför en mindre förändring bidrar till att faktisk arbetstid inkräktar på nästkommande fridygn. ST vill komplettera regel i § 6 mom 1:2 enligt följande:

“Fridagsperioden bör om möjligt omfatta tiden från kl. 19 dagen före till kl. 06 dagen efter. I de fall ovanstående klockslag överskrids ska kompensation utgå, typ av kompensation regleras i lokalt avtal. Om arbetstiden inkräktar på efterföljande fridygn ska aktuellt fridygn förläggas vid senare tidpunkt i samråd med arbetstagarna.”

Nattarbete

Forskning har länge lyft den skadliga verkan som skift och framför allt nattarbete har. Det är två perspektiv som påverkas, hur arbetet utförs och hur arbetsmiljön samt hälsa påverkas. § 6 behöver tillföras en definition av natt i syfte att motverka de risker som finns för arbetstagarens hälsa och dennes förmåga att utföra sitt arbete på ett sätt som bibehåller kvalitet och säkerhet. ST yrkar på att definitionen sätts till klockan 22 – 06.

Mot bakgrund av den skadliga inverkan som skift och nattarbete bevisligen har på det allmänna hälsotillståndet bör det i centralt avtal uttalas en begränsning av veckoarbetstid vid frekvent nattarbete. Nuvarande begränsningar i centralt avtal är inte tillräckligt för att möta behovet av återhämtning vid oregelbundna arbetstider kombinerat med nattjänst.

ST yrkar att ytterligare en strecksats tillförs § 6, mom. 1:1 “För arbetstagare med intermittent eller kontinuerlig skifttjänst, med arbetstidsförläggning där merparten av arbetstiden är förlagd till natt får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 32 timmar per helgfri vecka och begränsningsperiod.”

ST yrkar att “vid ständig natt får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 30 timmar per helgfri vecka och begränsningsperiod.”

Rätt till partiell tjänstledighet och anpassade arbetstider

Heltid ska alltid vara normen men många kan under livets olika skeenden behöva få möjligheten att vara partiellt tjänstledig eller ha anpassade arbetstider periodvis. Det kan handla om exempelvis traumatiska händelser i livet eller med hänsyn till ett hälsoperspektiv. ST yrkar att arbetstagarna får möjlighet att vara partiellt tjänstledig eller ha anpassade arbetstider i olika perioder under arbetslivet. Grundanställningsformen bibehålles under tjänstledighetsperioden.

Definition om oförutsedda händelser

Schemaförändringar som ges med kort varsel är något som starkt påverkar arbetstagarnas möjlighet till en god arbetsmiljö. Detta påverkar också deras möjlighet till vila så väl som att kunna planera sitt privatliv.

  • 6 mom 2:6 ”Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses, ger anledning till det.” behöver ses över med intentionen att hitta en partsgemensam tolkning av meningen.

Motsvarande skrivning i § 6 mom. 2:4 behöver ses över i samma anda.

 

Ledighet

Ledighet § 14

ST yrkar att mom.1, punkt F. 3. ändras till:

“Vid besök hos sjukvårdsinrättning, företagshälsovård, läkare eller mödra-/vårdcentral, företagsläkare eller av företaget anvisad läkare.

Vid besök hos mödravård gäller detta även medföljande partner.”

Tid som åtgår för besöket inklusive restid.

 

Trygghet

Övergång av verksamhet

Det är STs övertygelse, att svensk arbetsmarknad har mest att vinna på att parterna gemensamt förhandlar spelreglerna på arbetsplatsen via kollektivavtal. Det behöver undvikas att företag skaffar sig obefogade fördelar genom att ställa sig utanför partssystemet och därmed använda möjligheten till lägre löner och sämre villkor i syfte att vinna upphandlingar.

En gemensam ambition hos centrala parter måste vara att alla företag, svenska såväl som utländska, ska omfattas av kollektivavtal.

Arbetstagarnas anställningstid, samtliga förmåner, pension- och övriga rättigheter ska skyddas vid verksamhetsövergång/överlåtelse samt vid in- respektive outsourcing.

Vid övergång av verksamhet eller del av verksamhet från en arbetsgivare till en annan inom branschen, skall detta betraktas som verksamhetsövergång (LAS § 6b). Detsamma gäller om företaget väljer att handla upp verksamhet som fram till dess utförts av annan aktör inom förtaget.

Lokala parter ska kunna enas om annat.

Loss of license

Trots förbättringar i avtalet 2010 rörande loss of license i och med en förlängd uppsägningstid (§15 mom 4:1:2), så är detta inte tillräckligt. Det finns en omfattande problematik runt denna fråga, men framför allt individer som kommer i kläm mellan olika system. Frågan om loss of license behöver ses över i syfte att individer som redan drabbats av sjukdom inte ska drabbas hårdare än nödvändigt. Det handlar om såväl utredningstider som de fall då anställning inte bedöms kunna fortgå. Nuvarande reglering behöver kompletteras med utökat och annat skydd.

ST yrkar att nuvarande arbetsgrupp erhåller ett utökat uppdrag med syfte att tillskapa en ekonomiskt hållbar finansierad Loss of license vilken kommer att vara tillämplig inom branschens område. Arbetsgruppen får begränsad tid till sitt förfogande för uppgiften.

Parterna bör under innevarande avtalsrörelse ta ställning till värdet av den förändring som infördes i avtalet 2010.

 

Ersättningar

Uppräkning

Tillägg och andra förekommande ersättningar som uttrycks i krontal ökas procentuellt i förhållande till avtalsvärdet.

Konstruktionen av de särskilda ersättningarna som fasta krontal har urholkat dess värde eftersom de särskilda ersättningarna inte har höjts i samma takt som lönerna under motsvarande tid. Beloppen för OB-ersättningarna behöver höjas utöver avtalsvärdet utan avräkning.

Kostnadsersättningar

Idag drabbas arbetstagare inom branschen i högre utsträckning än tidigare av kostnader som är kopplade till utförande av tjänsten. Dessa utlägg hanteras mycket olika inom företagen i branschen. I syfte att utjämna olikheter och orättvisor, samt i syfte att motverka att vissa företag skaffar sig obefogade fördelar genom inte teckna lokala avtal, bör en allmän regel om kostnadsersättningar införas i det centrala avtalet.

ST yrkar att företag inom branschområdet ska ersätta utlägg vad gäller periodiska läkarundersökningar som krävs för tjänstens utövande samt ersättning för eventuella dispensansökningar som drabbar enskilda arbetstagare.

 

Pension

Flex-/Delpension

Inom industrin har det sedan ett antal år satts av extra pensionsavgifter, så kallad flexpension. Målet är att på sikt sätta av 2 % som ska betalas in i kompletterande pensionspremier. Uppbyggandet av flexpension ska ske successivt. Nu är det aktuellt att göra samma sak för de som arbetar inom tjänstesektorn dvs. inom de områden där Almega företräder arbetsgivarna.

ST yrkar att avtal träffas om ett system för pensionsavsättning. Överenskommelsen ska innehålla kompletterande pensionsavsättningar i paritet med övriga sektorer och med rätt till deltidsanställning i pensionssyfte.

 

Övrigt

Arbetsgrupp “Nytt centralt branschavtal”

ST yrkar att centrala parter återupptar arbetet i den centrala arbetsgruppen som bildades 2013 och som har till uppdrag att skapa ett nytt branschavtal. Mot bakgrund av frågans komplexitet bör parterna överenskomma om lämplig tidsperiod.

 

Fackförbundet ST förbehåller sig rätten att inkomma med ytterligare yrkanden, tillägg och kompletteringar.

 

Stockholm den 3 feb 2017

Fackförbundet ST

 

Marita Larsson