Arbetsmiljön för lokförare – 6 6a den 16 maj

Av | 2022-05-17

Bästa medlemmar!

Jag vill ta tillfället i akt och redogör för er lite kort hur det går med hanteringen av frågan om ensamarbete på pendeltågen.

Vårt Huvudskyddsombud Nuru Magram och skyddsombud Jon Holmberg har tillsammans med ombudsman Tomas Fröstberg och som är även RSO på fackförbundet ST, de har sedan årsskiftet haft många möten om denna fråga. Då det inte gick att nå framgång i att begära stopp för ensamarbete med hänvisning till tidigare förbud har vi tvingats ändra strategi. Så ett möte planerades in med alla huvudskyddsombuden på pendeltåget för att ta del av den nya strategin.

Skyddsombuden från ST, Seko Lok, Seko pendelklubben samt SRAT/TJ har nu träffats och är nu överens om att lämna in en 6 6a (framställan av åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen) det är en begäran om utredning av arbetsmiljön för ensamarbete för lokförare. Så i går den 16 maj lämnades det in en 6 6a till MTR pendeltåg. I den så begärs det följande:

  • Att arbetsgivaren riskbedömer arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagande av tågvärdar på pendeltåget enligt AFS 2001:1 8§
  • Att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för hantering av de risker som kan identifieras enligt AFS 2001:1 10§
  • Detta ska göra skyndsamt och i samverkan med berörda skyddsombud enligt AFS 2001:1 4§
  • Risken: Undersökningens huvudsyfte är att hitta och förebygga/avvärja situationer där lokförare utsätts för fara, hot och våld eller stark psykisk press i situationer där lokföraren är ensam ombord på pendeltåget.

Arbetsgivaren har till den 23 maj på sig att svara skriftligt på denna 6 6a!

Förbudet mot ensamarbete på pendeltågstrafiken som regeringen utfärdade 2006 påminner om att inget i lagstiftningen har förändrats sedan dess. Så ett förbud mot ensamarbete på pendeltågen är målet.

Jag tackar Tomas Fröstberg, Nuru Magram och Jon Holmberg av hela mitt hjärta för deras engagemang & fina arbete.

Nu kör vi hårt!

Med vänliga hälsningarRoger DelinOrdförande vid ST Pendeln

Kansliet, ST Pendeln
Email: kansliet@stpendeln.se

Lämna ett svar