ST Pendeln informerar den 21 september
2021-09-21

Trafikchef Filip Johansson informerade oss igår eftermiddag om att man kommer att beordra övertid för tågvärdar inför idag den 21/9, med anledning av att det fortfarande saknas 15 tågvärdar efter att alla som har tackat ja till övertid. Enligt Filip så har MTR på alla tänkbara sätt försökt lösa den akuta bristen på tågvärdar genom olika åtgärder, men att det inte har räckt till och därför måste man nu beordra övertid.

Enligt Områdeschef Anna Back så säger hon att det är ett ansträngt resursläge de närmaste dagarna denna vecka och hoppas de slipper att tillämpa beordrad övertid igen.

Vi på ST pendeln kan inte minnas att detta har hänt tidigare och det här är en olycklig utveckling som vi kommer att följa noggrant och dokumentera. Vi behöver er hjälp att få en bra bild om hur stort problemet är eller kommer bli framöver. Mejla till vårt kansli och adressen är: kansliet@stpendeln.se

Kommentar: Arbetsgivaren har rätt att beordra övertidsarbete (max 200 timmar/år och max 50 timmar/månad) när det inte finns tillgång till personal som frivilligt åtar sig att arbeta övertid. Arbetsgivaren måste däremot följa lagar och avtal gällande antal timmar mellan arbetspassen (11 timmar) samt den lagstadgade veckovilan (minst 36 timmar sammanhängande ledighet per vecka).

Exempel: Om man beordras till övertidsarbete på sin FP-dag kan arbetsgivaren bli tvungen att lägga ut en annan dag i veckan som fridag/FP om inte 36-timmarsregeln har uppfyllt.

Vi lägger till avtalstext som ni själva kan läsa mer om beordrad övertid och rätt till restidsersättning.

Styrelsen ST pendeln

Avtalstext i vårt lokala avtal

  • 7 Övertid

Mom 1 Övertidsarbete

Med övertidsarbete avses arbete som heltidsarbetande arbetstagare har utfört utöver den ordinarie dagliga arbetstid som gäller för arbetstagaren. Anmärkning Lokalt avtal kan träffas om avvikelser från eller kompletteringar till bestämmelserna i denna paragraf.

Mom 2 Skyldighet att utföra övertidsarbete

När särskilda skäl föreligger är en arbetstagare skyldig att fullgöra allmän övertid med högst 200 timmar per kalenderår (48 timmar under en fyra veckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad). Timtalen får överskridas när det behövs för att arbetstagaren ska kunna slutföra ett uppdrag, som inte kan avbrytas utan stora olägenheter för verksamheten. För arbete på allmän övertid bör i första hand anlitas arbetstagare som frivilligt åtar sig detta. Partiellt sjukskrivna eller partiellt tjänstlediga med stöd av lag har inte skyldighet att utföra övertidsarbete. Delpensionärers skyldighet är begränsad till högst 25 timmar per kalenderår. Ytterligare övertid kan tas ut efter lokalt avtal med berörd arbetstagarorganisation. För chefer och kvalificerade handläggare kan överenskommelse träffas direkt med arbetstagaren.

Mom 3 Nödfallsövertid

En arbetstagare är skyldig att fullgöra nödfallsövertid enligt arbetstidslagen.

Mom 4 Arbete som medför rätt till övertidskompensation

Rätt till övertidskompensation föreligger om – övertidsarbetet har beordrats på förhand eller – övertidsarbetet har godkänts i efterhand. Arbetstagare som har 30 dagars semester enligt § 11 mom 2, har inte rätt till övertidskompensation. Om en arbetstagare har frihet beträffande arbetstidens förläggning, kan ar[1]betsgivaren och arbetstagaren komma överens om att han inte ska ha rätt till övertidskompensation utan förekomsten av erforderligt övertidsarbete ska beaktas vid fastställande av lönen. Detsamma gäller för arbetstagare som har rätt att beordra andra arbetstagare till övertidsarbete eller har rätt att självständigt avgöra eget övertidsarbete. Arbetsgivaren skall underrätta berörd lokal arbetstagarorganisation om överenskommelse har träffats enligt detta stycke.

Mom 5 Övertidsarbete som inte utförs i direkt anslutning till ordinarie arbetstid

Om en arbetstagare beordras att utföra övertidsarbete på tid som inte är förlagd i direkt anslutning till den ordinarie arbetstiden ges övertidskompensation som om övertidsarbetet hade utförts under minst tre timmar. Detta gäller dock inte om endast rast om högst 30 minuter skiljer övertidsarbetet från den ordinarie arbetstiden. Om arbetstagaren inställer sig till övertidsarbete ska arbetsgivaren ersätta uppkomna resekostnader. Detta gäller även för arbetstagare som inte har rätt till särskild övertidskompensation.

  • 9 Restidsersättning mm

Mom 1 Rätt till restidsersättning

Arbetstagaren har rätt till restidsersättning enligt nedan om inte

  • arbetsgivaren och arbetstagaren har enats om att arbetstagaren ska vara undantagen från bestämmelsen om restidsersättning (gäller endast ar[1]betstagare som inte har rätt till särskild kompensation för övertidsarbete)
  • arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om att kompensation för restid ska utges i annan form. Förekomsten av restid kan till exempel beaktas vid fastställande av lönen 13
  • arbetstagaren har en befattning som normalt medför tjänsteresor i betydande omfattning, till exempel resande försäljare, servicetekniker eller liknande. En sådan arbetstagare har rätt till restidsersättning endast om arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om detta. Lokalt avtal får träffas om avvikelse från bestämmelserna i detta moment.

Mom 2 Restid

Med restid som medför rätt till ersättning avses den tid under en beordrad tjänsteresa utanför den egna stationeringsorten och inom Sverige som går åt för själva resan till bestämmelseorten och i förekommande fall ofrivillig väntetid under själva resan. Restid som faller inom klockslagen för arbetstagaren ordinarie dagliga arbetstid räknas som arbetstid. Vid beräkning av restid medtas därför endast tjänsteresor utanför arbetstagarens ordinarie arbetstid. Ersättning beräknas inte för kortare tid än 15 minuter i följd. Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan eller under en del av resan, ska tiden kl. 00 – 06.00 inte räknas med. Som restid räknas även normal tidsåtgång då arbetstagaren under en tjänsteresa själv kör bil eller annat fordon, oavsett om detta tillhör ar[1]betsgivaren eller inte. Resan ska anses påbörjad och avslutad i enlighet med de bestämmelser som gäller för traktamentsberäkning eller motsvarande hos respektive arbetsgivare.