ST Lokförare medlemsinformation
2022-09-26

I förra veckan blev vi kallade till ett möte med Områdeschef för Lokförare Sheron Fernando och Förhandlingschef Mathias Wennberg. På mötet så framfördes det ett “erbjudande” gällande en paketuppgörelse om hur MTR vill lösa körlärarbristen och personalbristen. Erbjudandet gällde bara om vi godkände båda lösningarna och det gick inte att få det ena eller det andra. Det var tydligt från MTR att detta var belagt med tystnadsplikt under hela förhandlingen.

Vi frågade om varför vi sitter och diskuterar dessa förslag utan Seko Lok och TJ, då vi ser att det är så pass viktiga förändringar i vårt avtal? som svar från MTR var att “Seko Lok har valt att ha separat förhandling”. Så vi satt och lyssnade på vad de har att erbjuda med förskräckelse då det är inget som vi vet våra Lokförare kommer att uppskatta. Vi frågade även om MTR har gjort en risk- och konsekvensanalys med våra skyddsombud på detta förslag på förändring? “Nej, men det kan vi göra efter att Ni har skrivit på var svaret.”

Enligt MTR så är det för få lokförare som vill vara körlärare och man har provat olika lösningar utan tillfredsställande resultat vad gäller antal aktiva körlärare. 

MTR har nu därför bestämt sig att byta ut moroten mot piskan och var inte intresserade av att prova andra upplägg som bygger på FRIVILLIGHET som vi på ST Pendeln tycker det skall vara. Deras erbjudande var att helt enkelt ändra om i kollektivavtalet och göra det obligatoriskt för samtliga lokförare med tre (3) år i yrket att bli körlärare oavsett vad individen tycker om det. I erbjudandet så skulle körlärare tillägget per elev/tillfälle på 260kr slopas helt och i stället så skulle de ge lokförare som ligger på slutlön få en extra höjning med 1000kr from 1 oktober 2022.

Många lokförare som har blivit anställda from år 2020 har det inskrivet i sitt anställningsavtal att dom ska ta emot elever efter tre (3) år. Enligt MTR så tänkte man börja utbilda dom lokförarna med inplaceringsdatum 2019 och sedan gå nedåt mot 2017 men det är ju inte säkert om man inte skriver in det I avtalet. Så enligt MTR så skulle ett fåtal lokförare ta emot elever utan någon ersättning per elev och tillfälle utan få nöja sig med den extra höjningen på lönen med 1000kr. Så ett fåtal lokförare mot sin vilja skulle alltså dra runt hela lasset. Skriver man inte in detaljerat hur tillämpningen ska ske I detalj så kan MTR köra över alla Lokförare ändå.

Ingen inom vår styrelse tyckte detta erbjudande lät bra för våra medlemmar, vid en större förändring i kollektivavtalet så tycker vi att man skall fråga berörda medlemmar innan ett slutgiltigt beslut tas. Så vi mejlade ut till samtliga lokförare hos oss i fredags att vi med kort varsel vill ha ett teams möte för att få in era åsikter. Av dom som deltog så var det inga som var direkt positiva till erbjudandet. Vi informerade Seko Lok att vi kommer att tacka Nej till erbjudandet I samband när de hade sitt styrelsemöte.

Vi ser flera risker med att påtvinga någon en roll som individen inte vill ha samt vad för kvalité får eleven att åka med någon som inte vill detta? Vi försökte lägga upp förslag som bygger på frivillighet men MTR var inte intresserade utan hävdar bestämt att det ska ingå I Lokförarrollen.

2018 så försökte MTR också att få alla lokförare att bli körlärare som dock inte blev av för att vi var starkt kritiska till detta upplägg. Vår ståndpunkt som vi hade då har inte ändrats. Vi på ST Pendeln är inte överens med MTR om att de får påtvinga någon en roll som körlärare. Vi har inte sådan överenskommelse.

(Enligt Transportstyrelsens föreskrifter är det Lokföraren som avgör om någon ska följa med i hytten eller inte.) 

Föraren svarar för tågets säkra framförande och av den anledningen kan MTR inte tvinga någon till ett uppdrag som körlärare! Sedan vilka utbildningar vi ska ha bestämmer MTR, men att tvinga på oss sällskap i hytten mot vår vilja är inte tillåtet.

Förarna kan alltid hänvisa till:

Trafikverket Trafikbestämmelser för järnväg, Modul 8H Tågfärd

Från MTR:s eget regelverk; TRIP 7.3.3 Bestämmelser vid uppehåll i förarutrymmet under tågfärd.

MTR har ju som ni vet stor brist på det mesta, men man saknar framför allt lokförare och har ju under en tid beordrat ut lokförare som vi är kraftigt negativa till. MTR hade som förslag att lösa personalbristen under perioden 1 oktober 2022 tom 28 februari 2023 så ger man MTR rätten att schemalägga upp till fem (5) Gnetpass mot att få en extra ersättning á 3500kr plus kvalificerad övertid. Efter dessa fem (5) gnet så tillkommer ingen extra ersättning. Det innebär om vi skulle tacka Ja till det så kan MTR lägga ut övertid när dem vill under denna tidsperiod. MTR hävdar att man kommer I den mån det går att tillämpa önskemål I första hand, men alla vet ju hur det slutar. Vi är starkt emot beordrad övertid så varför godta en planerad beordrad övertid? I förhandlingen ville vi förhandla bort beordrad övertid men det var inget som MTR aldrig kommer att gå med på.

Vi hade ett annat upplägg 2018–2019 då var ersättningen 4000kr extra plus kvalificerad övertid under ca en (1) månad slutet på oktober tom sista november 2018 och då kunde man få två (2) Gnetpass utlagda. Efter detta så var ersättningen 2000kr extra plus kvalificerad övertid fram tom 22 januari 2019. Så alla Gnetpass som man tog gav då 2000kr extra utan något tak. Man höjde övertidstaket från lagstadgade 200 timmar till 250 timmar 2018 på frivillighet.

Vi hade samtal med vår Branschstyrelse på Spårtrafik om detta förslag och svar et från dem lyder som följande:

Protokollet är märkligt formulerat och som vid signering kan få konsekvenser för branschen I stort. Vi råder avdelningens ordförande att begära en omformulering och att det framgår tydligt att det endast gäller det nämnda bolaget samt att det endast gäller under en viss period innan signeringen alternativt inte signerar protokollet överhuvudtaget.”

ST Pendeln är rädd för vilken signal detta kan ge till hela järnvägsbranschen genom att godkänna det här erbjudandet från MTR, signalen som Seko Lok sänder ut är att det är ok att tvinga lokförarna till planerad beordrad övertid och en påtvingad körlärarroll.

Vad gäller nu för ST Lokförare:

  1. ST Pendeln säger att vi har inte ingått i något nytt avtal, så ingenting har förändrats!

  2. Om man är Lokförare hos ST Pendeln så kommer du som medlem att få 260kr per elev och tillfälle att utbetalas framgent för att det ligger kvar I vårt kollektivavtal.

  3. De som är ST körlärare som har det befintliga avtalet med fast tillägg på 2611 kr samt en rörlig del med 260kr/tillfälle/elev, så kommer de få det utbetalt fram till 31/7 2023 när avtalet tar slut. Sedan efter sommaren blir det bara 260kr/tillfälle/elev.

  4. ST Lokförare är inte bunden till en planerad (beordrad) övertid och Körlärarrollen är som vi anser helt frivillig, men MTR har rätten att kalla dig till en utbildning. Men varför skulle MTR göra det när man har ca 300 Seko Lokförare att välja på.

  5. De Lokförare som inte är är ansluten till något fackförbund kan komma att omfattas av Seko loks avtal, men det är inte klarlagt i dagsläget.

Har ni några frågor eller funderingar? Kontakta oss I styrelsen på kansliet@stpendeln.se

Med vänliga hälsningar

Roger Delin och Jon Holmberg

Kansliet, ST Pendeln
Email: kansliet@stpendeln.se