Skyddsstopp på MTR pendeltåg 2022-01-26
2022-01-26

Hej Medlemmar!

ST Skyddsombud Jon Holmberg har idag lagt ett skyddstopp för planerna för ensamarbete på pendeltåget och det är ett bra beslut tycker vi i styrelsen. Nu så är det upp till MTR att kontakta Arbetsmiljöverket om MTR vill pröva och få detta skyddsstopp upphävt. Vi har haft en bra dialog med Seko skyddsombud en längre tid och har haft många samtal om detta, men de har valt att avstå att agera tillsammans med oss. Nu så tycker Jon Holmberg att det var hög tid att agera mot planerna för ensambemanning på pendeltåget och vi kan inte vänta på ett fullbordat faktum.

Med vänliga hälsningar

Roger Delin, Ordförande vid ST Pendeln

 

Här kommer texten som nu har skickats till MTR ledningsgrupp:

Jon Holmberg skyddsombud begär med hänvisning till Arbetsmiljölagen 6 kap 7 § 3 stycket att arbetsgivaren avbryter arbetet med införande av ensambemanning på pendeltåg som körs av MTR. Anledningen är att det finns ett förbud utfärdat av regeringen 20060406 som fortfarande gäller.

Vidare anser vi att ensambemanning inte kan tillåtas på pendeltågen framgent, även om tågen utrustas med ny kamerateknik för övervakning vid av- och påstigning vid perrong. Den starka psykiska press som kan uppstå för lokförarna vid en allvarlig händelse omhändertas inte på något sätt med införande av ny teknik.

Vi finner inte att det finns något i Trafikförvaltningens beslutsunderlag eller i den hanteringen som MTR hittills gjort inom ramen för projektet som föranleder att ensamarbete kan tillåtas på pendeltågen.

Pendeltågstrafik är ingen verksamhet som lämpar sig för ensamarbete. Den teknikuppgradering som nu sker hanterar på inget vis de arbetsmiljöproblem som förknippas med ensamarbete vid framförande av pendeltåg.

Vi anser därför att det fortsatt måste gälla förbud mot framförande av pendeltåg med ensambemanning, samt att den tidigare vitesdelen rättas med uppjustering av belopp och att det riktas mot den som framför trafiken idag.

Stockholm    2022-01-26

Jon Holmberg, Skyddsombud ST Pendeln