Skyddsstopp mot ensamarbete
2022-02-17

Hej Medlemmar!

Idag så har skyddsombuden Jon Holmberg och Hans Johansson på Seko Lok lagt ett skyddstopp tillsammans mot det planerade ensamarbetet för Lokförarna på pendeln. Jag tycker att det är fantastiskt kul att vi arbetar tillsammans för det vi har hävdat hela tiden:

Det skall inte förekomma något ensamarbete på pendeln – Punkt slut!

Med vänliga hälsningar

Roger Delin, Ordförande vid ST Pendeln

Här kommer texten som nu har skickats till MTR ledningsgrupp och Arbetsmiljöverket:

Undertecknande skyddsombud begär skyddsstopp enligt Arbetsmiljölagen 6 kapitel 7 § 2 stycke mot införandet av ensamarbete på pendeltågstrafiken vid Region Stockholm som körs av MTR Pendeltågen.

Anledningen är att det inte går att undanröja de risker som är förknippade med ensamarbete för lokförare vid allvarlig händelse.

Det resultat som ska uppnås i samverkan enligt ASF 2001:1 med arbetsgivaren om tillåtande av ensamarbete med hänvisning till införande av ny teknik kommer inte gå att uppnå.

Det som ska omhändertas i Arbetsmiljölagen 3 kapitel 2 § samt AFS: 1982:3 relaterat till stark psykisk påfrestning kan inte göras på ett tillfredsställande sätt.

Vidare ser skyddsombudet så stora brister, och risker med MTRs sätt att bedriva systematiska arbetsmiljöarbetet i förändringsarbetet att vi tvingas till ett skyddsstopp för att inte riskera att beslut fattas som inte förhindrar ohälsa och olycksfall i framtiden

Arbetsgivaren bedriver en planerad förändringsprocess där de hänvisar till politiska beslut som innebär att man planerar att införa ensamarbete för lokförare, Skyddsombuden begär att MTR, i nuvarande organisation förläggs med förbud mot att införa planerat ensamarbete.

Till stöd för detta anger skyddsombuden bland annat:

  • Föreslagen tekniklösningen kommer inte att undanröja risken för ohälsa och olycksfall med ensamarbete för lokföraren

Skyddsombudet uppmanar er omedelbart att ta kontakt med Arbetsmiljöverket för handläggning av ärendet.