MBL 2 november
2020-11-04

VD Henrik Dahlin berättade att smittspridningen har ökat och Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommendationer har skärpts.

Henrik anser bestämt att MTR följer direktiven och rekommendationer som FHM ger och att “lagt kort ligger” enligt Henrik.

Snart är det APT? MTR håller på just nu och undersöker andra möjligheter, som vi på ST pendeln blir extra glad för, då vi har tidigare har framfört det att vore mer lämpligt med digitala möten och utbildningar eller så får man helt enkelt skjuta upp det.

MTR ser även efter på marknaden just nu på tillgången på handskar och munskydd.

Fakta om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-stockholm.pdf

Trafik

Trafikchef Filip visar oss fakta från oktober:

95,6% i punktlighet samt 99,4% i egen punktlighet

Trafiksäkerhetshändelser i oktober:

3 st Dörröppning utanför plattform (Flemingsberg, Rotebro, Stockholms södra)

1 st Kollision (Brodepån)

1 st OSPA-A (Södertälje hamn)

En av MTR Graduates, Olof Schippert kommer att arbeta med Trafik och POC under första halvåret 2021.

Arbete med målen för 2021 samt förslag för trafik är framtaget. Arbete i enheterna pågår.

Stärka rutinerna vid TUT (snabba på processerna, meningsfull sysselsättning under tiden, etc.)

Planeringen

Planeringschef Staffan berättar att sjukfrånvaron och VAB har ökat den senaste tiden,och det är förståndligt med tanke på att Corona ökar och MTR har pushat på att man ska vara hemma när man känner av något av symptomerna.

Från MTR sida så säger man att de är rimligt rustade för en viss ökning av frånvaro, men planerar för om läget förändras drastiskt.

MTR ser även över prognosen på ledigheter och speciellt för december m.m. Trafikreducering är den sista utvägen, men dialog fortsätter med TF om det skulle bli aktuellt.

Semestervalet är öppet för alla yrkesgrupper!

Efter en stor diskussion som vi på ST och Seko hade om behovet att få en rimlig tid att fylla i sitt semesterval för tågvärdarna, vi tyckte att två dagar är alldeles för lite för att få på sig, efter man får veta vilken grupp man har kommit in på. Till slut så kom vi överens om att 7 dagar. Gruppvalsförhandling för TV är den 4 nov.

Station

Stationschef Frida Ukmar informerade lite kort om de höjda kraven från Folkhälsomyndigheten och den ökande smittspridningen. Frida sa även att MTR kommer att fortsätta dela ut munskydd och skyddshandskar till dem som behöver.

Frida kommer att ha möte nästa vecka med Trafikförvaltningen och på det mötet kommer bl.a. Järna station behandlas och där kommer MTR redovisa all fakta och ny input som vi från ST och Seko har tillsammans med MTR tagit fram, om varför vi tycker att Järna station ska fortsätta bemannas.

Säkerhet

Tommy Karström berättade om händelser och om tillfällen när man har tappat sin kompetens och vad kan vi göra för att bibehålla kunskaperna på bästa sätt. Vi fick med oss en funderare till nästa möte, kan det ev. vara en lösning med att använda sig av simulatorer i Älvsjö?

Lokalvård

Mats Åstrand berättar om den ökade smittspridningen i Stockholm.

INSTA Q4 är i gång och Mats förväntar sig att kontrollerna sker nu denna och nästa vecka. Kontroller kan ske alla dagar i veckan under detta år och ställer då högre krav på MTR.

Arbetet med Workshop om MAU svaren pågår under veckan med samtliga chefer.

När det gäller akutstäd så har Mats hittat förbättringsåtgärder bl.a. återrapporteringen har inte fungerat och ny process är nu klar. Sedan fortgår analysen av akutstäd.

MBL § 11 Slutförhandling

En konsult, Sara Lindgren ska in på POC och är nu avslutad och tillsätts omgående. Tanken är att Sara kommer att öka takten i utvecklingsarbetet och ta tillvara på all potential i förbättringar och förslag.

Nästa MBL förhandling 16 november