Information från skyddet
2021-02-27

Arbetsmarknadens spelregler

Det som styr förhållandena på arbetsplatserna vad gäller arbetsmiljön är främst Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML.
Denna ger skyddsombuden möjlighet att delta i planeringsarbetet på sin arbetsplats och gentemot som arbetsgivare. Man ges tillfälle att samverka i olika frågor men inte förhandla. Det gör facket.
Är man oense kan man i förlängningen driva frågor vidare i olika instanser och även påkalla Arbetsmiljöverkets uppmärksamhet. Hur ett ärende skall behandlas framgår av bilden nedan.

En mer detaljerad anvisning ges i Arbetsmiljöverkets förordning. Till detta kommer föreskrifter. En sådan är exempelvis den om Systematiskt arbetsmiljöarbete – AFS 2001:1  I denna fastslås bland annat följande under rubriken Riskbedömning, åtgärder och uppföljning.

” 8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.  När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.”

En annan föreskrift den om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 där den 9 § , Arbetsbelastning, säger följande:

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

I syfte att kartlägga och undersöka detta har ST Spårtrafik förordnat skyddsombudet Rolando Rojas som ansvarig för detta. Han har till sin hjälp flertalet andra skyddsombud.
För att få en så bra bild som möjligt ber vi nu er att skicka in åsikter och synpunkter till Rolando på rolando.rojas@mtr.se

 

Tillsammans är vi starka!

Mats Hanqvist
Huvudskyddsombud
ST Spårtrafik