MBL den 2 maj 2022
2022-05-02

VD Mats Johannesson

§11 Förhandling inom ledningsgruppen.

 1. Linda Goldbach blir från och med idag permanent som Chef för Trafik inom MTRP. Linda har vikarierat i rollen sedan i höstas.
 2. Sedan en tid tillbaka har rollen som Chef för Kundservice varit vakant. Det kommer nu att lösas då Staffan Grönwald från och med den 15 maj kommer ta sig an denna roll. Staffan är som ni vet idag chef för vår planering.
 3. Ny Chef för Planeringen blir Petra Skogdalen Nordgren som idag ansvarar för PTU projektet och som har erfarenhet av flera olika delar av vår verksamhet sedan innan. Petra kommer behålla ett övergripande ansvar över PTU men projektet kommer att ytterligare resurs förstärkas för att hantera den nya situationen.
 • Mats rapporterade om hur det går på dess utmaningar den senaste tiden.
 • Det har inkommit en begäran om en åtgärdsplan från Mälartåg till MTR, nu måste MTR svara på den senast till den 10 maj.
 • MTR Mälartåg har en punktlighet som ligger på 78% och resultatet går nu åt rätt håll konstaterar Mats.
 • Det påbörjas nu PTU utbildningar på trafiksidan.
 • MTR har nu fått klartecken för tillståndet att påbörja en serie installation av DÖS – Dörr Övervakning Systemet.
 • Nöjt kundindex – NKI har nu ökat för mars 78%. För februari blev det 75%.

Säkerhet – Tommy Karström

Tommy svarade på fråga som vi skickade med sedan förra mötet, vi frågade om det har skett en ökning med fordonsproblem? Svaret är nej och det ligger på samma nivå historiskt sett.

Det har i år nu inträffat 6 OSPA-A och det har nu inträffat 3 tillfällen på kort tid.

 1. Citybanan den 8/4
 2. Citybanan den 28/4 av en mycket allvarlig karaktär.
 3. Södertälje Hamn den 30/4

Det har i år, inträffat bara en dörröppning på fel sida och 26 tillfällen med dörröppning utanför plattform.

Det togs även upp att det har inträffat att en lokförare har fått samtal från DLC att de har blivit tillsagd att fortsätta köra fast tiden har gått över 5 timmar utan rast och då har man tydligen sagt från DLC att de tar på sig ansvaret om något inträffar? Detta är helt fel!

Det är alltid lokföraren som är ombordsansvarig och ansvarig för tågets säkra framförande som kommer att ställas till svars om något inträffar, kan man inte framföra det säkert så ska det stå stilla och invänta en avlösare. DLC får lösa det med en annan lokförare eller ta tåget ur trafik.

Vi frågade om det har inträffat några händelser med koppling till beordrad övertid? Det har inträffat flera händelser svarar Tommy och att processen är i gång. De tittar på det och kommer att återkoppla med resultatet längre fram till trafikavdelningen.

Planeringen med Staffan Grönwald och Patrik Granberg

Staffan förhandlade en organisationsförändring som ska starta den 1 juni.

Bakgrunden är att den nuvarande strukturen är obalanserad avseende antal medarbetare där personalfördelningen sticker ut som den mest personalintensiva avdelningen.

 • Den mängd utbildning som krävs för att möta behoven i MTRP och MTRM gör att den strategiska delen av utbildningsplaneringen blivit mer tongivande och kräver därmed ett tätare samarbete med den strategiska personalplaneringen och resursplaneringen.
 • Genom att byta hemvist för utbildningsplaneringen så jämnas avdelningarnas storlek ut samtidigt som att utbildningsavdelningen hamnar närmare de strategiska personalplanerings frågorna inom planning.

Kundservice – Peter Söderlund

 • Peter rapporterade att sjukfrånvaron sjunker för tredje veckan i rad inom kundservice, den ligger på 7,5%.
 • Intervjuer med sommarvikarier fortsätter där den första kursen startar redan nästa vecka.
 • Några av våra kollegor från trafik som hoppar in som infovärdar under lite längre perioder kommer också att få en servicevärdsutbildning.
 • Dubbelbemanning av SDO är nu i gång både på dag och nattpassen.
 • Utvärderingen av PÅSK avstängningarna för City, Odenplan och Mälarbanan genomfördes förra veckan.
 • Påbörjat arbete med att ta fram en tidsplan för nytt KSV schema samt MTA avlösningar.
 • Vi frågade om det nya biljettsystemet (Gröna kortet) och stationsvärdarnas framtid. Finns det några planer från MTR eller Trafikförvaltningen att förändra bemanningen/arbetet på stationssidan? Svaret är Nej från Peter.

Trafik – Linda Goldbach

Linda rapporterade att förra veckans punktlighet V.17 87,9% och egen punktlighet för v.13 blev 98,4%.

Sjukfrånvaro + VAB i v.17:

LF: 7,8%

TV: 13,6%

Kundservice: 9,6%

DLC: 2,7%

Så totalen blir ca: 9,6%

 

 • MTR ställde in dagens förhandling om X-kryss helgersättningen och kommer att återkomma med nytt datum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljön för lokförare – 6 6a den 16 maj
2022-05-17

Bästa medlemmar!

Jag vill ta tillfället i akt och redogör för er lite kort hur det går med hanteringen av frågan om ensamarbete på pendeltågen.

Vårt Huvudskyddsombud Nuru Magram och skyddsombud Jon Holmberg har tillsammans med ombudsman Tomas Fröstberg och som är även RSO på fackförbundet ST, de har sedan årsskiftet haft många möten om denna fråga. Då det inte gick att nå framgång i att begära stopp för ensamarbete med hänvisning till tidigare förbud har vi tvingats ändra strategi. Så ett möte planerades in med alla huvudskyddsombuden på pendeltåget för att ta del av den nya strategin.

Skyddsombuden från ST, Seko Lok, Seko pendelklubben samt SRAT/TJ har nu träffats och är nu överens om att lämna in en 6 6a (framställan av åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen) det är en begäran om utredning av arbetsmiljön för ensamarbete för lokförare. Så i går den 16 maj lämnades det in en 6 6a till MTR pendeltåg. I den så begärs det följande:

 • Att arbetsgivaren riskbedömer arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagande av tågvärdar på pendeltåget enligt AFS 2001:1 8§
 • Att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för hantering av de risker som kan identifieras enligt AFS 2001:1 10§
 • Detta ska göra skyndsamt och i samverkan med berörda skyddsombud enligt AFS 2001:1 4§
 • Risken: Undersökningens huvudsyfte är att hitta och förebygga/avvärja situationer där lokförare utsätts för fara, hot och våld eller stark psykisk press i situationer där lokföraren är ensam ombord på pendeltåget.

Arbetsgivaren har till den 23 maj på sig att svara skriftligt på denna 6 6a!

Förbudet mot ensamarbete på pendeltågstrafiken som regeringen utfärdade 2006 påminner om att inget i lagstiftningen har förändrats sedan dess. Så ett förbud mot ensamarbete på pendeltågen är målet.

Jag tackar Tomas Fröstberg, Nuru Magram och Jon Holmberg av hela mitt hjärta för deras engagemang & fina arbete.

Nu kör vi hårt!

Med vänliga hälsningarRoger DelinOrdförande vid ST Pendeln

Kansliet, ST Pendeln
Email: kansliet@stpendeln.se
MBL den 16 maj
2022-05-17
VD Mats Johannesson
Mats startade mötet med att berätta om hur det ligger till med åtgärderna kring den begärda handlingsplanen av Mälartåg från Mälartrafik AB. MTR är tvungen att svara på hur de ska komma till rätta med de brister som finns på utfallet i produktionen, punktlighet, inställda tåg, tvätt och städning m.m. Handlingsplanen är nu inlämnad enligt Mats.
Mats berättade även att införandet av det nya kassasystemet “gröna kortet” har gått relativt bra på stationerna förutom på Arlanda. Vi på ST påtalade att det fanns brister i införandet, då det saknades möjlighet till att öva på det nya systemet samt att det finns många som är fortfarande lite osäkra på om de gör rätt vid försäljning. Vi föreslog att det skulle vara bättre om de hade lagt en utbildning av detta i samband med en APT då det finns rätt utrustning med fungerande ljud i skärmarna, för det är minst sagt undermåligt ljud på försäljningsskärmen. Vi sa även att personalen som arbetar mindre än 100% kommer att få det ännu svårare att lära sig det nya systemet, då de arbetar så sällan. Träning ger färdighet.
Medarbetarundersökningen (MAU) fick ett lågt utfall och Mats tror att det har med PTU projektet att göra.
Det påbörjas nu en ombyggnation i Älvsjö depån på spår 1-3 som ska bli klar 2026. Det ska nu göras om för att det ska kunna klara av X60.
Trafikchef Linda Goldbach
Linda berättade att Mobisirer inte alltid fungerar när tåget hämtas i depån, det blir ju ett problem när man ska ladda en icke kompatibel på laddstationen. Man ska inte lämna depån med en icke fungerande mobisir och Linda arbetar nu på en instruktion. Förmodligen blir den klar idag.
Punktligheten blev låg förra veckan med 91.1% och den egna punktligheten var på 98,4%.
MTR startar återigen en ny tågvärdskurs med visstidsanställda i slutet av maj. Det är bara att konstatera att det är personalbrist på bred front i MTR pendeltåg som tex. utköp av semester i sista stund på tågvärdssidan och nyttjandet av Veteranpoolen på station och nu även som tågvärd? man häpnar! det kan ju inte vara sant då vi har reserverat oss mot detta. MTR har även förlängt våra TV på visstid till nästa år och har frekvent annonser på att man söker personal. Frågan är om tidsplanen för PTU håller?
Planeringen Patrik Granberg
Patrik bjöd in Erik Lagerberg från MTR Nordic som fick presentera för oss IVU-systemet och hur det används för “schemaoptimering”. Ett datasystem som räknar fram den bästa lösningen utifrån de parametrar som läggs in. Det handlar om kostnadseffektivitet och tar inte med individuella önskemål utan bara undantagsvis om det är av medicinska skäl.
MTR kommer nu börja använda systemet för att “optimera” på alla scheman framöver.
Kundservice Staffan Grönwald
Staffan startade idag sin nya roll som Head of Station och började med att rapportera om en hög sjukfrånvaro på 8.7% samt VAB 1.7%. Staffan anser att det nya kassasystemet fungerar bra.
Ny kurs med 16 nya sommarvikarier på station har nu startat.
Det är nya KSV scheman på gång och det är tänkt att de ska starta 1 oktober, men vi väntar på ett förhandlingsdatum.
Säkerhetsavdelningen Tommy Karström
Tommy berättade att det på senare tid har inträffat 4 dörröppning utanför plattformen (Gröndalsviken, Södertälje Hamn, Ösmo och Södertälje Syd) sedan vi träffades förra gången. Inga nya OSPA A.
Med vänliga hälsningar
Roger Delin
Ordförande vid ST Pendeln

Kansliet, ST Pendeln
Email: kansliet@stpendeln.se